131466. lajstromszámú szabadalom • Hajtány

Megjeknl 1943. évi március hó 16-án. ÄAGXAB KIEÍ.LYI SZABADALMI BIRÓSÁfl SZABADALMI LEIRAS 131466. szám. XX/c (VI/d.> osztály. — B—15335. alapszám. Hajtány. Bera Lajos műszerész, Soroksár. A bejelentés napja: 1942. évi január hó 27. A hajtánynak (skiro-nak, roller-nek) ne­vezett gyermekjátékszer vázát eddig fából vagy tömör fémrudakból, laposvasakból, ill. az említett és esetleg más hasonló ele-5 mekből vegyesen készítették. Mindezeknek a vázaknak hátránya, hogy nem elég tartósak és így aránylag könnyen törnek vagy pedig — amennyiben eieg szilárdak — túlságosan súlyosak. Ezenkívül a haj­ló tányok kerekeinek tengelyét csúszó csap­ágyakban vagy pedig gördülő, tűs csap­ágyakban (vékony pálcákon) szokták ágyazni, rendszerint azért, hogy ezek ol csósága a váz aránylag nagy árát lehető­í5 leg kiegyensúlyozza. A találmány szerint, ezzel szemben, a vázat összehegesztett fémcsövekből alkot­juk meg, miként pl. a kerékpároknál szo kásos. Az ilyen csőváz, csekély anyag-20 szükséglet ós alacsony előállítási ár mel lett, igen szilárd és tartós. Az összehegesz­tett fémcsövekből álló váz megoldja a biz tonság és egyszerűség kérdését olyan haj­tányókkal szemben, amelyeknek váza két 25 vagy több oldható részből áll, melyeket egymással össze kell kapcsolni. A talál­mány szerinti hajtány váza olcsó s így mó­dunkban áll a kerekek gördülő csapágyai "ként golyós csapágyakat alkalmazni. A 3ü hajtány ekkor a kisebb súrlódás következ­tében természetesen könnyebben ill. gyor­sabban hajtható, tartóssága pedig rend­kívül nagy mértékben megnövekszik. A kormányrúd könnyebb elforgatásá-35 nak lehetővétételére a kormányszerkezetet 40 45 is — ugyancsak a kerékpároknál szokásos módon — a hozzátartozó vázcsőben golyós csapágyakban ágyazhatjuk. A kormányrudat, célszerűen, úgy készít­jük, hogy az a vázból igen egyszerűen ki­szerelhető legyen. A kiszerelt kormány rudat pl. hajtáshoz való talplaphoz kötöz­hetjük ós az ily módon erősen csökkent helyfoglalású hajtányt kis helyen tárol­hatjuk, pl. közönséges útitáskába helyez­hetjük, továbbá közúti járműveken az utasok zavarása nélkül magunkkal vi­hetjük. A mellékelt rajz a találmány szerinti hajtány egyik kiviteli alakját, példaképen 50 tünteti fel. Az 1. ábra a hajtány oldalnézete. A 2. ábra a kormányrudat ágyazó váz­csőnek és tartozókainak nagyobb léptékű hosszmetszete és nézete. 55 A hajtány váza az, egymáshoz hegesz tett 1—4 csövekből áll (1. ábra). Az 1 cső a felső és alsó végébe helyezett, egy-egy golyós csapágy révén ágyazza a kormány­szerkezetet. Az 5 kormányrúd felső végé- 60 hez két drb 6 markolattal ellátott, egy­egy 7 kormányfogantyu van hegesztve. Az 1 cső alsó végéből a 8 elülső futókere­ket golyós csapágy révén ágyazó 9 villa nyul ki. Az 5, 7, 9 darabok, előnyösen, 65 ugyancsak csövekből készülnek. A 3 talp­csövet a 2 összekötőeső egyesíti az 1 cső­vel. A 3 talpcső hátsó végéhez hegesztett 4 cső villát alkot, mely a 10 hátsó futó­kereket golyós csapágy révén ágyazza. 70

Next

/
Thumbnails
Contents