131456. lajstromszámú szabadalom • Önműködően szabályozó transzformátor

Megjelent 1943. évi március hó 16-án. MAGYAR KI RÁ Ül Q§BJ|| SZABADALMI BIEÓSÁO SZABADALMI LEÍRÁS 131456. szám. Vll/g. osztály. — A—4628. alapszám. ÖmnííködÖPii szabályozó íranszforinátor. Süddeutsche Apparate-Fabrik G. m. b. H., cég, Nürnberg. A bejelentés napja: 1942. évi május hó 19. Ismeretesek oly szabályozó transzformá­torok, amelyek a fogyasztóhoz vezetett vál­tói- vagy egyenfeszültséget a fogyasztó üres­járásától kezdve egészen a teljes térhelé-5 séig állandó értéken tartják. Ilyen szabá­lyozőberendezések különösen fémből való szárazegyenirányítók táplálásakor fonto-, sak, mert önműködően kiegyenlítik a szá­razegyenirányítő egyenáramú terhelésének 10 növekedésekor jelentkező tetemes feszült­ség-esést. Gyakran használnak továbbá ilyen sza­bályozóberendezést akkumulátortelepek ki­egyenlítő töltéséhez is. Ez esetben a szabá-15 lyozóberendezés tulajdonságainak egyesíté­se az akkumulátortelep ama tulajdonsá­gával, hogy a töltés folyamán növekszik a kapocsfeszültsége, határozza meg a töl­tés- jelleggörbéjének különleges alakját, me-20 lyet a töltőáramnak a jelleggörbe két meg­határozott pontján való billenés jellemez. Az ezekkel a tulajdonságokkal rendel­kező szabályozóberendezések vagy külön szabályozó fojtótekercsekkel felszereltek, 25 vagy pedig szabályozó transzformátorként kialakított hálózati transzformátorok. Ezeknél az ismert fojtó tekercseknél vagy transzformátoroknál a szabályozás gyak­ran vasmagjuknak a fogyasztó áramával 30 Való befolyásolása útján történik. Isme­retesek azonban olyan önműködő feszült­ségszabályozók is, amelyekben a szabá­lyozást a berendezés egyik magján elren­dezett rezgőkör végzi. 35 Az; előíhágnesező tekercseléssel ellátott ismeri szabályozóherendezések — az ligy­n evezeti billentő fojlóberendezések — az cselben, ha eggvenirányító táplálására hasz­nálják őkel, ami gyakran megtörténik, kü­lönleges rendszabályokai, azaz külön mun- 40 kát és anyagot igenyelnjek annak' meggál­lására, hogy váltófeszültség juthasson az egyenáramkörbe. A hangolt körrel ellá­tott ismert szabályozóberendezésekhez is különleges kivitelű vasmagra, a rendes,- 45 11 él nagyobb terjedelmű lekér cselesre és a transzformátor jelentős túlméretezésé­re vagy járulékos hangolt billentő fojtó­tekercsre van szükség. "Á találmány egyfázisú váltóáramú há- 50 lózatból levett feszültség önműködő sza­öaíyozására való transzformátor, olyan há­romszárú vasmaggal, melyeknek egyik szá­rán nincsen tekercselés, másik szárán kon­denzátor 'és tekercs alkotta áramrezonan- 55 ciás kör tekercse van, harmadik szára pe­dig az- említett kondenzátorral együtt fe­szültségrezonanciás kört alkotó elsődleges tekercseket és ehhez tartozó másodlagos tekercset hordoz, mimellett a két rezonan- 60 cfás kör soros kapcsolásban a hálózati feszültségre kapcsolt és oly méretezésű, hogy a terhelő áramkör feszültsége kí­vánt jelleggörbe szerinti lefolyású legyen. A találmány szerinti szabályozó tríansz- 65 formátor előnye az ismert berendezésiek­kel szemben, hogy olcsó., egyszerű szer­kezetű, előre pontosan kiszámítható teker­csei vannak, ia' szabályozási folyamat — vagy teleptöltés esetében a billenesi fo- 70

Next

/
Thumbnails
Contents