131441. lajstromszámú szabadalom • Háromfázisú gyorskioldó mágnessel ellátott motor védő kapcsoló

Megjelent 1943. évi március hó 16-án. MAGIAK KIKÁLII SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LETRAS 131441. szám. VH/g. oszlály. — Sch—8114. alapszám. Háromfázisú gyorskioldó mágnessil ejlátott molor-yédö kapcsoló. Schiffler István villanyszerelő, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi november hó 11. Az elektromos motorok használhatósági idejét károsan befolyásolja a bennük fel­lépő túláram, melynek huzamosabb je­lenléte tekercségést is eredményezhet. Há-5 romfázisú motorban egyenlő-, vagy egyen­lőtlen fázis terhelésű túláram létesülhet. Egyenlő fázis terhelésű túláram a motor által nyújtott szolgáltatás (pl. fürészgép, felvonó stb. működtetése) fokozottabb 10 igénybe vételéből származik és renTisze­rint rövid idő alatt megszűnik. Huzamo­sabb ideig tartó túláram esetén kielégítő védelmet nyújt a jelenlegi gyakorlatban használatos motor-védő kapcsoló azáltal, 15 hogy késleltetési idejének elmúlása után a vedelt berendezést önműködően kikap­csolja. Egyenlőtlen fázis-terhelést, vagy fá­zis-kimaradást, nagyobbrészt az áramszol­gáltatás rendellenessége okozza, äfmi hu-20 zamosabb ideiű. vagy 'állandó jellegű le­het. (Ezen leírásban a »fázis kimaradás« ki­fejezés a -háromfázisú rendszer »egyik« fá­zisának hiányát jelenti.) 25 fía a fázis kimaradás üzemi idő alatt keletkezik, akkor a belőle származó túl­áram nem mindég haladia mea az indí­tási áram erősséget. Ez esetben a "hiba ál­landó jellege miatt felesleges — • még aí 30 legkisebb értékű túláram fellépésénél is — a jelenlegi gyakorlatban használatos motorvédő kapcsolók késleltetési idejének bevárása. Fázis kimaradáskor az önműkö­dő kapcsolású' motorok (nyomásfokozó--, 35 hűtő- stb. berendezések) az indító kapcso-40 45 Iás hatására sem indulnak meg. Az ilyen be­rendezésekben alkalmazott --- jelenlegi gya­korlatban használatos — motorvédő kap­csolók ellátják ugyan a szükséges motor védelmet, de nem hárítják el a szolgálta­tás (nyomásíokozás, hűtés stb.) elmaradá­sából származó károkat. A találmány lényegében olyan önműködő kikapcsoló, mely a meg nem engedhető egyenlő fázis terhelésű túláram, vagy fá­zis kimaradás esetén — úgy, mint az is­meretes túláram kapcsolók - kikapcsol lés a szolgáltatás elmaradását különálló jel­zőberendezéssel észlelteti. Ha a kikapcso­lási ok még fenn áll, akkor a kapcsolót 50 nem lehet bekapcsolni: A kikapcsolási ok megszűnése után a kapcsolói bekapcsol­ható és a szolgáltatás folytonossága is helyre áll. A találmány szerinti kapcsoló példaké­pem kivileli alakját a mellékelt rajzok ábrái mutatják. A kapcsoló a gyakorlatban használatos »a« háromfázisú kapcsolóból, ezt működ­tető »b« önműködő kapcsoló berendezés­ből és »c« kikapcsoló mágnesekből áll. (1. ábra). \ Az »a« háromfázisú kapcsoló a gyakor­lalharí használatos bármilyen kivitelezésű ' lehel, azonban a mozgó érintkezőit tartó 65 1. főtengely — a kapcsolási műveletek fo­lyamán — csak egyirányú körforgást vé­gezhet. A terhelés alatti kikapcsolásnál esetleg fellépő ívképződés megakadályo­zására célszerű az »a« három fázisú kap- 70 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents