131418. lajstromszámú szabadalom • Csavaros tartószerkezet ajakpirosító és más ajakápoló rudacskákhoz

Megjelent 1943. évi március hó 16-án. MAGYAR JU&ÄLYJ .QÉBIJJÍ SZAMD&LMI JIRŐSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131418. szám Hl/b. osztály. — 0—1849. alapszám. Csavaros tartószerkezet ajakpirosító és más ajakápoló rudacskákhoz. Magyarországi Odolmüvek Részvénytársaság cég, Budapest. A bejelentés napja: 1SS42. évi június hó 2. Ismeretesek ajakpirosító és más ajak­ápoló ruäacskäkhoz való tartószerkezetek, melyeknél a pirosító rúdnak, pl. csésze­alakú tartója a tartószerkezet tokját bur-5 kóló és rajta elForgatható hüvely csavar­menetes hornyával kapcsolódva, a hüvely elforgatásakor fel és alá mozog, mimellett a tókot a pirosító rúd kilépési helyén a tokra illesztett levehető záros üveg zárja io el. Ilyen tartószerkezeteknél már alkal­maztak olyan rögzítőszerveket, melyek a tartó használaton kívüli helyzetében a hü­velynek és a toknak viszonylagos elfordu­lását és ezzel a pirosítórúdnák szándéko-15 Mlan kilépését megakadályozták. Erre a célra az ismert szerkezeteknél a tok elforgatható részén kiugrásokat vagy mélyedéseket alkalmaztak, melyek a záró­süveg kiugrásaival vagy mélyedésekkel 20 együttműködve, hivatva lettek volna a tok és a zárósüveg, tehát a pirosító rudacska és a zárósüveg kölcsönös elfordulását meg­akadályozni. Az ismert elrendezésnél te­hát a zárósüveggel kapcsolódó rögzítőszer-25 vek a tok forgatható részével voltak össze­építve és a zárósüveg a forgatható részen rögzítődött. Ennek következtében előfor­dulhatott, hogy a forgatható rész véletlen folytán vagy más, a tartószerkezettel, pl. 30 női táskában együtt őrzött tárgyakkal érintkezve elfordult, a pirosító rudacska kifelé csavarodott és a zárósüveg belsejé­ben szétkenődött. A találmánnyal ezt a hátrányt elkerüljük 35 azzal, h«gy a zárósüveggel együttműködő rögzítőbütyköket nem a pirosító rudat tartó csésze mozgását vezérlő, elforgat­ható hüvelyen, hanem a tartószerkezet for­gattyúján alkalmazzuk és a csavaros mű­ködtetőszerkezetet a fogantyú folytatását 40 alkotó védőhüvely belsejében rendezzük el. Ezzel elérjük, hogy csukott állapotban a fogantyú és a zárósüveg kölcsönösen el­fordulhatnak anélkül, hogy a pirosító ru­dacska a tokban eltolódna, a zárósüvegen 45 elkenődne és használhatatlanná válna. A mellékelt rajz a találmány szerinti csavaros tartószerkezet példaképem foga­natosítási alakját mutatja. Az 1. ábra a tartószerkezét függőleges met- 50 szete, a 2. ábra oldalnézete, a 3. ábra az 1. ábra 3—3 vonala mentén vett keresztmetszet, a 4. ábra a tartószerkezet süvegének ke- 55 resztmetszete, az 5. ábra pirosító rudat tartó csészét ve­zető hüvely oldalnézete, a 6. ábra ugyanennek az 5. ábra 6—6 vonala mentén vett keresztmetszete, a 60 7. ábra a csavarmenetes vezetékkel el­látott hüvely oldalnézete, a 8. ábra a rúdtartó csésze oldalnézete és a 9. ábra keresztmetszete. 65 Az 1. és 2. ábrán (1) a szerkezetnek pl. műgyantából készült fogantyúja, melybe a (2) fémcsésze van beépítve. Ennek a (3) peremen túlnyúló, hüvely alakú (4) toldatán az (5) bütyök (a rajzon pl. három ilyen 70

Next

/
Thumbnails
Contents