131412. lajstromszámú szabadalom • Vízierőmű

Megjelent 1943. évi március hó 18-án. MAaTAR KIRÁLYI (||3|§C SZABADALMI BIftOSÁ'G . SZABADALMI LEÍRÁS 131412. »uun. V/d/3. osztály. — M—12342. alapszám. Vízierőmű.. Matáncsevits György oki. gyógyszerész, Kispest és Siska Gyula műszaki tisztviselő, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi június hó 11. 2. ábrán pedig felülnézetben, egy részé­nek elhagyásával. A vázlatosan bemutatott foganatosítási példában az egymással párhuzamos, elő­nyösen lemezből készült, hengeres zárt tar- 40 lányból álló két (a) pontonon célszerűen szögvasból vagy U-vasból összeállított, me­rev (b) keret van megerősítve. A pontonok a folyó medrébe vert (c) cövekek és (cl) kötelek útján ismert módon vannak lelior- 45 gonyozva és (e) csörlők útján a folyás irányába beállíthatók. A merev (b) kerel kettős kiképzésű, amennyiben közbenső hosszanti (bj) keretoldalak révén két de­rékszögűnégyszög alakú nyílás keletkezik 50 a különleges lapátos kerekes erőmű elhe­lyezésére. A hosszanti keretoldalakon ugyanis csapágyak vannak megerősítve, melyekben a vízfolyás irányára keresztben fekvő (f) tengelyek szabadon forgathatóan 55 nyugszanak. Mindegyik -(f) tengelyen két­két (g) fogaskerék van felékelve. A hosszanti keretoldalakhoz a vízfolyás irányába eső, lefelé haladó függőleges (h) védőfalak vannak erősítve és egyazon ke- 60 retnyíláshoz tartozó két védőfáinak alsó részében egy harmadik (f) tengely van szabadon forgathatóan ágyazva és ez utób­bin két (g') fogaskerék van felékelve. A három fogaskerékpár közül az (f) tenge- 65 lyen ülők a víz felszíne fölött foglalnak helyet, míg az '(f) tengelyre ékelt fögaske­rékpár a vízben van. A három tengely egy olyan egyenesszárú háromszög egy-egy csú­csában elhelyezettnek képzelhető, mely há- 70 A találmány vízierőműre vonatkozik, amely lassú folyású vizek mozgó tömegei­ben rejlő energia felhasználására alkal­mas. 5 Ismeretesek már ilyenfajta berendezések, de részint a feladatnak nem minden te­kintetben kifogástalan megoldása, részinl bonyolult szerkezetük, részint pedig a szük­séges, sok költséggel járó vízi építkezések 10 miatt nem feleltek meg a gyakorlati köve­telményeknek, miért is nem kerültek kivi­telezésre. , -A találmány szerinti vízíerőmű az itt fel­_ sorolt hátrányoktól mentes és lényege ab-15 ban van, hagy a folyóvíz felszínén tartott merev keret egy vagy több nyílásában a vízfolyás irányára keresztben elrendezett, forgathatóan ágyazott két vagy több, vízszín fölötti tengelyen megerősített kerekek, va-20 lamint a keret hosszanti oldalaihoz erősí­tett védőfalakon ágyazott, vízszín alatti . tengelyen megerősített kerekek körül veze­tett, egymással csuklósan kapcsolt tagok­ból álló, végnélküli szalagokhoz, előnyösen 5 láncokhoz egymással párhuzamos, a víz­folyással keresztben elrendezett lapátok vannak csuklósan erősítve, úgy, hogy a la­pátokba ütköző víztömeg erőhatását magá­ban véve ismert módon fejti ki. A mellékelt rajzon a találmány szerinti vízierőmű példaképem kiviteli alakját tün­.'-tettük fel, nevezetesen az 1. ábrán a vízfolyás irányában vett füg-3Sgőleges metszetben, a '

Next

/
Thumbnails
Contents