131407. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves tisztátlanságok vizes folyadékokból, főleg cukoroldatokból való eltávolítására

Megjelent 19 48. év i márciu s hó 16-án. __^__ MAGYAR KIRÁLYI (^^S SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131407. szám. ÍV/h/1. (IV/d.) osztály. — 31—12124. alapszám. Eljárás szerves tisztátalanságoknak vizes folyadékokból; főleg cukoroldatokból váló eltávolítására. Meijer Hendrik Willem gyáros, Veendam. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 9. Németalföldi elsőbbsége: 1940. évi november hó 8. .<• A találmány eljárás szerves tisztátalaii­ságoknak, pl. nemkívánatos festő-, ízesítő-és szagosító-, habképző és kristályosodást gátló anyagoknak és más efféléknek vizes 5 oldatokból, főleg cukoroldatokból való el­távolítására. Az eljárás, többek között, szaccharőz, maltóz, fruktó.z, dextróz és levulóz oldataival, valamint a nád- és répa­cukor-gyártás híg és sűrű tevéivel, oldott 10 nyerscukorral, invertcukor-oldatokkal, vi­zies dextrózzal, nyers keményítőszimppal, malátakivonatokkal, facukoroldattokkál stb­kapcsolatban alkalmazható. Gukoroldato­kon kívül alkalmazható más vizes oldatok-15 kai, pl. ivóvízzel, egy- és többértékű alko­holok, pl. etilalkohol, glikol, mamiitól, szorbitol, glicerin stb. és általában savas, közömbös ós lúgos kémhatású szerves ós szervetlen vegyületek oldataival, pl. kinin-20 szulfát-oldatokkal különféle üzemek, pl burgonyaliszlgyárak, csierzőüzemelt és fes­tőgyárak szennyvizeivel, végül sóoldatok­sth- kapcsolatban. Ismeretes ilyfajta vizes folyadékokból, 25 különösen vizes cukoroldatokból a bennük foglalt nagymolekulájú szerves tisztátalan­ságok eltávolítása oly anyagokkal, pl- szi­likagéllel, aktív szénnel, csontszénnel, kol­loidális szénnel, fehérítőfölddel és kicsa-3o pott kalciumkarbonáttal Vagy szulfiLíal való kezelés útján, melyek e tisztátalansá­gokkal szemben nagy ladszorpciőképiességet mutatnak- A találmány e oéilhóil, a felsorolt anyagokhoz hasonló felületi aktivitású és 35 kapillárkémiai tulajdonságú új adszorp­ciós szert javasol, melynek rendkívül erős adszorpcióképessége van vizies oldatokban jelenlévő szerves tisztátalanságokkál szem­ben iés amely könnyű regienerálóiképessóge folytán haszlnáliaitaan rendkívül olcsói. 40 A találmány szerint a vizes oldatokat oly vízben oldhatatlan mű- vagy természetes gyantákkal kezeljük, amelyeknek adszorp­cióképessége e szerves tisztátalanságokkal szemben nagy. Ilyfajta gyanták pl. ial- 45 dehideknek fenollal és/vagy alifás vagy aromás aminokfcal létesített kondenzációs termékei, tehát bakelitgyantákés amino­plasztok, amelyek igen könnyen állíthatók elő porózus alakban. Más gyanták, pl. 50 furfurál-aldehidgyanták gliptálgyanták, ku­marqngyanták, poliaminoknak vagy poli­imineknek, pl. dihalogenidekkel foganatosí­tott kondenzációja útján kapott gyanták, vinilgyanták, polivinilgyiánták s!tb- is al- 55 kalmasak a találmány céljaira, feltéve, hogy megfelelő porozitásban kerülnek al­kalmazásra. Ismert tény, hogy egyes gyanták, pl. gliptálgyanták kloroformot, éter- és aceton- 60 gőzöket adszorbeálni képesek. Már java­solták továbbá jód adszorbeálását jódtar­talmú vizies folyadékokbói oly porozns gyantákkal, melyek polivinilialkohőlok^ak aldehidekkel foganatosítoitt kondenzációja 65 útján keletkeztek. Nem volt azonban isme­retes, hogy az ilyfajta gyanták, különö­sen ha azokat előállításiak után egyálta­tában nem, vagy gyakorlatilag jiem szárí­tották meg, rendkívül adszorbeáló! hatást 70

Next

/
Thumbnails
Contents