131389. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolóberendezés

Megjelent 1943. évi március hó 16-án. l MAűYAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LETRAS 131389. szám. VH/g. osztály. — K—15617. alapszám. Kapcsolóberendezés. Dr. Koppelmann Flórís mérnök, Berlín-Síemensstadt, mint a Síemens-Schuckertwerke A. G. Berlín-Síemensstadt-í cég jogutódja. A bejelentés napja: 1941. évi szeptember hó 15. Németországi elsőbbsége: 1940. évi szeptember hó 15. A találmány lényegileg kapcsolóberen­dezés, melynél a záró- és nyitófolyama­tok megkönnyítésére a kapcsolóhellyel sorban az üzemi áramnál telített mág-5 nesmagú kapcsolói oj tót rendezünk el* mely a mágnesmag telítetlen állapota kö­vetkeztében az áramerősségnek az áram nuu-értéke közelében való változásakor gyengeáramú időközt idéz elő. A talál-10 mány értelmében a kapcsolófojtó hatását azáltal növelhetjük, hogy a kapcsolófojtó magját oly mágneses munkaanyagból ké­szítjük, melynek indukciója meghatározott mezőerősség fölött a mező erősségének 15 további növelése nélkül önmagától nő. Ef­fajta mágnesfémek magában véve isme­retesek. Azt a megfigyelést, hogy meg­határozott mágnesfémek átmágnesezésekor a koercitív erő legyőzése után — dacára 30 annak, hogy a mezőerősséget állandó ér­téken" tartják — az induktivitás önként a teljes telítettség értékéig növekszik, elő­ször Barekhausen ismertette és az iroda­lomban gyakran »Barckhausen-féle ug-25 rás«-nak nevezik. Az effajta mágnesfémek­nek a találmány szerint magok munka­anyagkénti alkalmazása az említett kap­csolási elrendezésekkel kombinálva, álta­lában bármilyen mozgó vagy álló elek-30 tródájú (kisütő közökkel dolgozó) kapcso­lási elrendezésnél, valamint tetszőleges áramnemnél (egyen- vagy váltakozóáram­nál) miftd az áramzárásnál, mind az áram­megszakításnál előnyös lehet. Ha pl. áram-35 megszakításoknál — pl. előmágnesezéssel történő árammegszakításnál — gondosko­dunk arról, hogy az áram folyásának megszűnte után a kapcsolófojtó magjá­nak kritikus mezőerősségét elérjük, úgy annak átmágneseződése ezt követően ön- 40 magától folytatódik, mimellett a kapcso­lói oj tóban feszültség keletkezik, mely a visszatérő feszültséget a megszakítóhelyen legalábbis részben kompenzálja, úgyhogy a visszagyűjtés veszélye vagy — mozgó,« 45 különösen tisztán fémes érintkezőjű kap­csolóberendezéseknél — az a veszély, hogy az érintkezőkön káros kapcsolóív kelet­kezzék, lényegesen csökken vagy meg­szüntethető. A kapcsolóhellyel ismeretes 50 módon mintegy párhuzamosan fekvő oh­mos vagy előnyösen kapacitív mellékáram­kör, mely arra való, hogy a visszatérő feszültség növekedését a megszakítási he­lyen késleltesse, ennélfogva kisebb veze- 55 tőképességű lehet, vagy sok esetben tel­jesen nélkülözhető. Ebből az áramzárási folyamat könnyítése adódik annyiban, hogy az emellett párhuzamos kondenzá­torból a kapcsolóhelyen át folyó kisütő- 60 áram a párhuzamos kondenzátor kisebb méretezésének megfelelően szintén ki­sebb, illetve ha a párhuzamos kondenzá­tor elesik, egyáltalán nem lép fel. A be­kapcsolási folyamat továbbá még előnyö- 65 sebbé válik azáltal, hogy a kapcsolófojtó előző kikapcsolási folyamat után minden további nélkül ahhoz a telítettségi álla­pothoz jut közel, mely a megszakított áram irányával ellentétes. Az áram folyá- 70

Next

/
Thumbnails
Contents