131373. lajstromszámú szabadalom • Indítóberendezés rövidrezárt forgórészű motorokhoz

Megjelent 1943. évi március hő 1-én. 1TAÖIAÄ KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131373. szám. VH/g. osztály. — G—9400. alapszám. Indítóberendezés rövidrezárt forgórészű motorokhoz. Ganz és Társa, Villamossági, Gép-, Vaggon- és Hajógyár Részvénytársaság, budapesti cég, mint az Allgemeine Elektrícífaets-Gesellschaft berlini cég jogutódja. A bejelentés napja: 1941. december hő 12. Németországi elsőbbsége: 1940. évi december hó 14 A rövidrezárt forgórészű háromfázisú motort egyszerűsége folytán fokozódó mér­tékben alkalmazzák oly meghajtásoknál, melyek esetében a fordulatszám szabályo-5 zása nem szükséges. E meghajlások né­melyike, pl. (különösen emelkedő) szállító­szalagos berendezések meghajtása erősen változó indítónyomatékot kíván meg. Ha a rövidrezári forgórészű motor,'indítónyo-10 matékát tekintve, a legkedvezőtlenebb eset­re, tehát az ellennyomaték legnagyobb ér­tékére van megtervezve, úgy kisebb ellen­nyomatéknál a gyorsulás bizonyos körül­mények közt nem kívánt módon megnö-15 vekszik. Ennek elkerülése céljából a meg­indulás szamára rendszerint csillaghárom­szögkapcsolást vagy állórészi előtétellen­állást'alkalmaznak, mimellett ez állórészi előtétellenállást megindulás után rövidre-20 zárják- A motor indítónyomatéka mind­két intézkedés következtében' (csillaghá­romszögkapcsolás esetében kb. a maximá­lis érték harmadára) csökken. Állórészi előtétellenállás alkalmazása esetében az 25 ellenállás kellő méretezése mellett 0 és. a maximális nyomaték közt minden tet­szőleges közbenső nyomatékérték előállít­ható. — Ha távvezérlésű meghajtásról van szó, úgy a csillagról háromszögre való át-30 kapcsolást, ill. az állórészi előtétellenállás rövidrezárását általában egy önműködő késleltetőszerv, pl. időrelé végzi. — A kés­leltetés beállítása emellett úgy van meg­választva, hogy könnyű megindulási vi­szonyok mellett az átkapcsolás már csak a 35 megindulás befejezte után történik meg. Ily elrendezésnek azonban az a hátránya, hogy nagy ellennyomalék esetén a meg hajtás a csillagfokon ill. bekapcsolt álló­részi előtétellenállás mellett még nem in- 40 dul meg. A molor ekkor áram alatt egye­lőre mindaddig nyugalomban marad, míg a késleltetőszerv a háromszögre való át­kapcsolást ill. az állórészi előtétellenállas rövidrezárását elvégzi, s csak ez után ke- 45 rülhet sor a megindulásra és üzemszerű sebességgel való járásra. A motornak ezen az indítási előfokon való nyugalmi idő­zése azonban erős felmelegedéssel jár, kü­lönösen azért, mert nyugalmi állapotban a 56 szellőztetés és ennek folytán a melegelve­zetés rendkívül rossz^ úgyhogy ez idő alatt gyakorlatilag az összes veszteségi meleg a motorban halmozódik fel. Ezi a hátrány a találmány szerint azáltal kerülhető el, hogy 55 a megindulás egy fordulatszám érzékeny kapcsolióbertcndezés ellenőrzésié alatt áll,, amely a csillagról háromszögre való át­kapcsolást vagy az állórészi előtétellenál­lás rövidrezárását meggyorsítja, ha az em- 60 lített indítási előfokon a meghajtás nem indul meg. A csatolt rajzon a találmánynak egy oly kiviteli példája van ábrázolva, melyben a rövidrezárt forgórészű motor állórészi elő- 65 tétellenállással van ellátva. Ez ábra szerint az A hajtómotort a C állórészi előtétellen­álláson át a B motorvédő kapcsoló kap-

Next

/
Thumbnails
Contents