131365. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagy szekunderomisszióképességű rétegek előállítására

Megjelent 1943. évi március hő 1-én. MAGIAK KIRÁLYI <ffi33ft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131365. szám. IV/h/l. (VII/d.> osztály. — F—9618. alapszám. Eljárás nagy szekunderemisszióképességű rétegek előállítására. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung" Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Berlin-Siemensstadt-i . cég jogutódja. A bejelentés napja: 1941. évi december hó 11. Németországi elsőbbsége: 1940. évi december hó 23. Nagy szekunderemisszióképességű réte­geket előállítottak már akként, hogy alkáli­földfémet reakcióképes légkörben, például oxigénatmoszférában a réteghordozóra gő-5 zöltek. Ilymódon oly szekunderemissziós rétegek állíthatók elő, amelyek valamely alkáliföldfém oxidjából és az eljárás min­denkori foganatosítása szerint bizonyos mennyiségű finom elosztású fémből van-10 nak. A réteghordozóra felgőzölögtetett al­káliföldfém forrásaként eddig mindig tiszta alkáliföldfémből álló testet alkalmaztak. Ennél az eljárásnál azonban hátrányos je­lenségek lépnek fel, amelyek a réteg elő-15 állítását megnehezítik. Az alkáliföldfém elgőzölögtetéséhez ugyanis nagy hőfokú hevítésre van szükség, amelyen a reakció­képes gáz, például oxigén, az alkáliföld­fémmel könnyen reagál. Ennek következ-20 tében szilárdabb felületi réteget kapunkj amely az e réteg alatt fekvő tiszta al­káliföldfém elgőzölgését gátolja. A találmány e megfigyelésből indul ki és módot ad arra, hogy az említett zavaró 25 jelenségeket kiküszöböljük. A találmány értelmében nagy szekunderemisszióképes­ségű rétegnek alkáliföldfémnek reakció­képes gázatmoszférában való elgőzölőgte­tése útján való előállításához alkáliföld-30 fém és szén keverékéből álló testet alkal­mazunk. Kitűnt, hogy ilyen test haszná­latakor az elgőzölgés a réteg előállítási eljárása közben zavartalanul megy végbe. Ez a jelenség valószínűen arra vezethető vissza, hogy a fémgőzöket leadó testben 35 jelenlevő szén az alkalmazott magas hő­mérsékletű izzítás közben a reakcióképes gázzal elgőzölgő vegyületté alakul. E ve­gyület elgőzölgése közben az elgőzölgő fémben valószínűen szubmikroszkópos 40 nagyságú új és tiszta felületrészecskék ke­letkeznek, amelyekből az alkáliföldfém egyenletesen gőzölög el. Emellett lényeg­telen, ha az egyik vagy másik ilyen ki­csiny és tiszta felületű fémes rész szóm- 45 szédságában az alkáliföldfém egy része nehezen elgőzölögtethető vegyületté alakul, összefüggő olyan felületi réteg, amely az elgőzölgést meggátolná a nehezen elgőzö­lögtethető alkáliföldfém vegyületből nem 50 létesülhet. A legkedvezőtlenebb esetben az ilyen vegyület porózus felületi réteget al­kot, amely azonban az alatta levő fém el­gőzölgését lényegesen nem gátolja. Magnéziumból készült rétegek előál- 55 lításánál előnyösnek bizonyult, ha gőz­forrásként magnéziumkarbidot alkalma­zunk. Az Mg2 , C 3 magnéziumkarbid 700 C°-tól kezdve észrevehetően bomlik, míg az Mg C2 magnéziumkarbid már 490 C°- 60

Next

/
Thumbnails
Contents