131352. lajstromszámú szabadalom • Eljárás timföld előállítására

Megjelent 1S43. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAO SZABADALMI LEIRAS 131352. szám. IV/h/1. osztály. — D—5513. alapszám. am Eljárás timföld előállítására. Dyckerhofí Portland-Zementwerke A. G. cég Maínz-Amöneburg A bejelentés napja: 1942. évi január hó 14. Németországi elsőbbsége: 1941. évi február hó 12. A timföld előállítására eddig ismere­tes eljárások, amelyek szerint a timföl­det vagy aluminiumvegyületeket tartal­mazó nyersanyagokat először mésszel 5 termikus feltárásnak vetik alá és az aluminiumvegyületeket kalciumalumi­nátokká alakítják át, részben használha­tatlanok, részben pedig jelentős üzemi költségekkel járnak. Amennyiben ugyan-10 is az égetett nyersanyag kilúgozására a kaleiumaluminátoknak nátriumalurniná,­tokká való átalakítása céljából megfele­lően tömény alkáli oldat kerül alkalma­zásra, az ilyen oldat egyidejűen jelentős 15 mennyiségű kovasavat vesz fel, úgy hogy ilyen_jnódon kovasavtól mentes timföldet minden további nélkül nem le­hetséges kapni, hanem még külön, magá­ban ismert eljárások szerinti kovasav-20 mentesítő berendezésre van szükség. Amennyiben a lugozás tiszta vízzel történik, nagy folyadéktömegekre van szükség; az így kapott kalciumalurninát­oldat timföldtartalma pedig viszonylag 25 csekély. Ezért már javasolták, hogy a lugzásra használt vizhez kis mennyisé­gű alkálit adjanak, hogy ilymódon a lúg* zó folyadéknak Al2 0 3 -ot felvevő képessé­gét még azzal is növeljék, hogy az oldat, 30 kalciumaluminátok mellett, még bizoH nyos mennyiségű alkalialumiátot is tar-1 talmaz. Ez eljárásnak tehát az volt a célja, hogy a timföld-koncentrációt, az oldatnak kalciumaluminátokban való 35 messzemenő feldusítása mellett, még al­kálialuminátok egyidejű keletkezése ré­vén, amelyek könnyű oldhatóságuk foly­tán minden további nélkül oldatba men­nek, tovább növeljék. Ez eljárásban na­gyon csekély szóda ill. nátriumhidroxid 40 mennyiségekkel dolgoztak, az alkálitar­talom, Na2C0 3 ~ként számítva, literen­ként 1 g.-nál kevesebbet tartalmazott. Egyebek között már azt is javasolták, hogy az oldatban az alkálíák szulfidja- 45 it, szulfátjait és kloridjait szintén alkal­mazzák, úgy azonban, hogy az össz­alkáli-tartalorű Na2CO a -ként számítva, felsőhatárértékben a literenkénti 5 g-ot nem haladta meg. Ez a munkamód azon- 50 ban, amint ez az alábbiakból részletei­ben is kitűnik, még mindig nagyon hát­rányos. Kitűnt már most, hogy az eredeti el­járás, amellyel az aluminium vegyületek 55 összessége alkálialuminátokká alakul, és amellyel sokkal nagyobb timföld-tö­ménységek érhetők el, kivihető az ilyen oldatok kovasav okozta tisztátalanságá­val járó hátrányok nélkül, ha gondos- 60 kodás történik azirányban, hogy a ka­pott alkálialuminát-oldat még kis meny­nyiségű oldható CaO-t tartalmazzon. Te­hát nem az a különöskép fontos, hogy a kilúgozásra használt alkálioldat mégha- 65 határozott töménységben jusson alkal­mazásra, hanem a találmányra az jel­legzetes, hogy az alkáli mennyiségét, amelyet a feltárni kívánt anyaggal be­hatásra kell hozni, az utóbbiban foglalt 70

Next

/
Thumbnails
Contents