131341. lajstromszámú szabadalom • Csavarsajtó huzalok, kábelek vagy egyéb vezetők sajtolható anyaggal való borítására

Megjelent 1943. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 131341. szám VH/g. (VII/j.) osztály. — B—15292. alapszám. Csavarsajtó huzalok, kábelek vagy egyéb vezetők sajtolható anyaggal való borítására. Hermann Berstorff Maschinenhau-Ánstalf G. m. b. H., Hannover. A bejelentés napja: 1941. évi december hó 15. Németországi elsőbbsége: 1941. évi február hó 6. A találmány csavarsajtó, mellyel hu­zalok, kábelek vagy más hasonló veze­„tők kaucsukból, műanyagokból vagy melegen képlékeny anyagokból való bo-5 rítással láthatók el. A fent említett testeknek, például ká­beleknek ily anyagokkal a csiga tenge­lye irányában való körül saj tolása le nem győzhető nehézségekbe ütközött, io mert a sajtóba vezetett anyag nagy nyomásával szemben a sajtó nem volt tömíthető. Ismeretesek olyan szerkeze­tek, amelyeknél a sajtóban helytálló csövet rendeztek el, mimellett a csavar 15 e cső körül forgott és a csavarban el­rendezett csövet tömszelencékkel tömí­tették. Az ilyen csavarsajtóval azonban kábelek köpennyel eredményesen nem láthatók el. 20 Ismeretesek olyan csavarsajtók is, me­lyek üreges szállítócsigával dolgoznak, amelynél a vulkanizált kaucsukkal bo­rítandó huzalt a készülék elülső részén elrendezett üreges tüskén vezetik át. 25 Ennél a szerkezetnél azonban a köpenyt alkotó, nyomás alatt álló anyag torló­dik, úgy hogy e készülékkel egyenletes köpeny nem állítható elő, illetőleg za­varmentes üzem nem tartható fent. A találmány szerinti készüléknél eze­ket a nehézségeket kiküszöböltük. Evég­ből a köpenyt alkotó anyag áramlási irányát tekintve a szállítócsavar előtti gyűrűalakú térbe nyúló, a csavarral 30 mereven összekötött üreges tüske mö- 35 gött, második, helytálló üreges tüskét rendeztünk el. A találmány értelmében továbbá ezt a második helytálló üreges tüskét, annak központos beállíthatósága végett, a szer- 40 kezetben előállíthatóan rendeztük el. Ugyancsak a találmány értelmében a sajtónak a forgó csavart körülvevő te­rében, az e téren áthaladó anyagot te- • relő, főként pedig ez anyagot a sajtón 45 való áthaladása közben forgó mozgásá­ban gátló ütközőket alakítunk ki. A találmány szerinti sajtó egyik pél­dakénti kiviteli alakját, nevezetesen a sajtó elülső részét a rajzban metszet- 50 ben tüntettük fel. Az —a— csavarnak tengelymenti furata van és a csavar a sajtó belsejében elrendezett —b— hen­gerben forgathatóan ágyazott. Az —a— csavar elülső végével —-c— tüskét mere- 55 ven kötöttünk össze, például a tüskét a csavarban csavarmenet segélyével rög­zítettük. A tüske elülső részén a tüské­be csavarolható üreges —d— fuvókasze­rű toldat van. A —c— tüskében min- 60 denkor oly —d— toldatot rendezünk el, melynek furata a köpennyel ellátandó vezeték átmérőjének megfelel. Az anyagnak a sajtóban való áramlási irá­nyát tekintve a —c— és —d— elemek- 65 bői álló üreges tüske mögött második, helytálló—i— üreges tüskét helyeztünk el. Ez —i— üreges tüske hossztengelye

Next

/
Thumbnails
Contents