131315. lajstromszámú szabadalom • Jobb- és balmenetű forgókapcsoló

Megjelent 1943. évi március hó 1-én. MASTAX KUÁLII SZABADALMI BIRÓ8ÁQ SZABADALMI LEIRAS 131315. szám. VII/g. osztály. — Sch—6125. alapszám. Jobb- és balmenetű" forgókapcsoló-Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co., Gesellschaft m. b. H., Bodenbach. A bejelentés napja: 1941. évi december hó 17. Németországi elsőbbsége: 1940. évi december hó 20, Villamos forgókapcsolóknál gyakran kí­vánatos, hogy azok mind jobbra, mind­pedig balra forgathatók legyenek, úgy­hogy a bekapcsolás mindkét irányban 5 való forgatáskor foganatosítható.» Ezen­kívül kívánatos, hogy a kaposolószervek az, egymásra való szokásos rugózó nyo­másuk mellett lehetőleg csekély mérték­ben kopjanak. A találmány szerinti kap-10 csoló a fenti követelményeket kielégíti. A találmány szerinti kapcsoló tartószer­vén a kapcsolófogak vezetésére való helytállóan elrendezett vezetőhüvely van. A vezetőhüvelyen az érintkező működte-15 lésére való vezetőgörbe és a különböző kapcsolási helyzetek pihenőiként máso­dik vezetőgörbe van. A kapcsolónyomás a kapcsoló fogpárokra egyenletesen osz­lik el és az érintkezőt működtető egyik kapcsoló-fogpár előnyösen a sapkaalakú fogantyúrészen egymással szemben fekvő pontokon kisajtolt dudorokból áll. A kap­csolóhelyzetek pihenőiben való biztosí­tására a sapkaalakú fogantyúdarabbal 5 együttfor'gó kapcsolólemezen egy vagy több kapcsolófogpár van. A találmány szerinti kapcsoló kiviteli példáját a rajz szemlélteti. Az 1. ábra a kapcsoló tengelymenti metsze-30 tét a kapcsoló vezetőhüvelyének rész­ben nézetével mutatja, a 2. ábra a, vezetőhüvely kifejtett köpenyét nézetben szemlélteti, a 3. ábra az 1. ábra A-B vonala mentén 35 vett metszetben a kapcsolólemez felül­nézetét mutatja és a A találmány szerinti kapcsolónak sap­kaszerű —1— fogantyúja van. A kapcsoló —2— tengelyosapja egyik végével az 40 —1—- fogantyúval van tartósan összeköt­ve, másik vége pedig tengelyirányban el­tólhatóan a —3— tartólemezben van ve­zetve. A —4— kapcsolólemez az —1— fogantyúval együttforgóan van összeköt- 45 ve. A —4— kapcsolólemeznek oldalsó —5— karjai vannak, melyen a kapcsoló helytálló —7 vezetőhüvelyének görbe pe­remére felfekvő —-6— fogak vannak. A —7— hüvely —8— pereme hullámvonal- 50 alakú, melynek a 2. ábrán a hüvely kö­penyén —1', 2', 3', 4',— hullámvölgyei a kapcsoló pihenőit alkotják. Az 1. ábra szerint a —7— hüvely köpenyének felső vége kifelé van hajlítva és. szabad —9— 55 széle az érintkező működtetésére való kapcsológörbét alkot, mely az —1— sap­kában egymással szemben fekvő ponto­kon kisajtolt —10— fogakat vezeti. A . belső —7— hüvelyt külső —11— hüvely 60 burkolja, melynek szabad széle további —12— kapcsológörbeként van kialakítva, mellyel a —10— fogak működuek együtt. A —7— és —11— hüvely a —3— tartólemez­zel —13— illetve —14— nyelvekkel nürn- 65 bergi kötés módjára vannak összekötve. A —2— kapcsolócsap alsó végén —15— rögzítőtárcsa van. A —2— tengelycsap­ra feltóit nyomórugó a —4— kapcsolóle­mez és az —1— sapka közé van befogva. 70 4. ábra az 1. ábra C-D vonala mentén vett metszetet szemlélteti.

Next

/
Thumbnails
Contents