131304. lajstromszámú szabadalom • Vízhűtő elrendezés farmotoros járműveknél

Megjelent 15)43. évi március hó i-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BLRÓ8ÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131304. szám. XX/a. osztály. — R—8239. alapszám. Vízhűtő elrendezés farmotoros járműveknél. Ringhoffer-Tatra-Werke A. G. cég, Prag-Smichov. Á bejelentés napja: 1941. évi augusztus hó 1. Cseh—Morva-védnökségi elsőbbsége: 1941. évi július hő 31. Farmotoros járműveknél a hűtő elren­dezése a legnehezebb feladat, mert a kocsi­szekrény farában, ahol a motor van, ép­penséggel nem könnyű a hűtőhöz elegendő 5 levegőt vezetni. A hűtő elhelyezése a jár­mű elülső részében a kedvezőbb léghűtés ellenére azért hátrányos, mert a csőveze­ték a motortól a hűtőig és vissza nagyon hosszú és könnyen megsérülhet, eltekintve 1° azoktól a nehézségektől, amelyek télen a vezeték kiürítésénél fellépnek és a befa­gyás veszélyétől. A hűtő elhelyezése a jármű elülső részében ezenkívül feltétle­nül vízszivattyú alkalmazását követeli 15 meg és kizárja a termoszifonos hűtőrend­szerek használatát. Az előadott okok miatt az ilyen jármű­veknél lemondtak a vízhűtésű motorokról és csaknem kizárólag léghűtésű motoro-20 kat használnak; ezek, különösen áram­vonalas járműveknél, sokkal könnyebben helyezhetők el, annál is inkább, mert nincs hűtőjük, mely — mint említettük — nem kapna elegendő levegőt, de ezenkívül 25 kellő hely sem volna a számára. Mindezek ellenére a vízhűtésű motorok' nak bizonyos előnyei vannak, amelyek miatt azokat farmotoros, áramvonalas jár­műveknél alkalmazni törekszenek. A ta-30 lálmány célja ilyen fajta jó vízhűtő-elren­dezés létesítése. Hátul elhelyezett hűtőjű vízhűtésű mo­torhoz különösen olyan csökkentett légei lenállású kocsiszekrény-alak felel meg, amelynél a kocsiszekrény tulajdonképeni 35 hasznos tere tetejének a végén külön lég­csatorna van. Ez a légcsatorna a levegőt felülről a kocsiszekrény mögötti térbe ve­zeti, ahol menet közben cskkentett nyo más és erős légörvénylés keletkezik. A ta- 40 lálmány szerint a hűtőt ebben a csatorná­ban rendezzük el, mégpedig előnyösen en­nek bevezető nyilasához közel, olyképen, hogy a tulajdonképeni motortér a hűtő alatt fekszik és hátulról szabadon hozzá- 45 férhető. A mellékelt rajz a találmány szerinti elrendezés egyik kiviteli alakját példa­képen, vázlatosan tünteti fel. Az 1 kocsiszekrény hátsó részében, a ko- 50 csiszekrény hasznos terének 2 hátsó fala és a 3 segédtest között a 4 légcsatorna van, melyen át a levegő felülről a jármű mögé halad. Az 5 hűtő a csatorna felső bevezető nyilasa után van; a 6 motor a 7 55 rács levétele után hátulról igen jól hozzá­férhető. A csatornában a hűtőn kívül még a motorról hajtott 8 ventilátor is van, mely nemcsak a hűtést, hanem a levegő hátraáramlását a csatornában is elősegíti. 60 Minthogy a csatorna keresztmetszete igen nagy — különösen nagy szélessége miatt, mely az egész kocsi szélességének megfe­lel — a hűtő elhelyezéséhez elegendő hely van, mindenesetre több, mint a jármű 65 elülső részében, ahol a hűtő számára ren­delkezésre álló tér szélessége a kerakek kormányzása miatt igen korlátolt,

Next

/
Thumbnails
Contents