131256. lajstromszámú szabadalom • Tekercselő készülék, különösen kábeleknek szalagokkal való betekercseléséhez

Megjelent 1943. évi február hó 15-én. MAGYAR' KIRÁLYI (|SSj5K SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131256. szám. VH/g. (XIV/c.) osztály. — H—11158. alapszám. Tekercselő készülék, különösen kábeleknek szalagokkal való betekercseléséhez. Patentverwertungs-Gesellschait mit beschränkter Haftung „Hermes", Berlin, mint a Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, berlini cég jogutódja. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 19. Németországi elsőbbsége: 1940. évi június hó 27. Kábeleknek papirosból, gumiból vagy szövetekből készült szalagokkal való be­tekercselésekor az ilyen szalagokat a ká­belre húzó feszültség alatt kell felvinni. 5 Ismeretes olyan eljárás, amelynél a ká­belre vitt szalag feszültségét rugóterhe­lésű, forgó fékkel szabályozzák. A munka közben a szalagot tartalmazó készlettekercs átmérője folytonosan lo csökken és ennek megfelelő mértékben kell a fék terhelését csökkenteni, nehogy a kábelre vitt szalag huzófeszültsége túlságos mértékben növekedjék és a sza­lag esetleg elszakadjon. Az eddig ismert, 15 rugóval terhelt fékeknél a féket a szalag -készlettekercsének átmérőbeli csökkené­sével arányosan kézzel szabályozták, ami lényeges munkát és időveszteséget jelentett. 2o Ismeretes olyan szalagtekercselő ké­szülék is, amelynél a szalagtekercsre ható féknek a szalag feltekercselése közbeni kézzel való utánállítását azzal igyekeztek kiküszöbölni, hogy a fék ter-25 helését a szalagtekercs átmérőjének csökkenésével arányosan, önműködően csökkentették és pedig azáltal, hogy a készlettekercsről lefutó szalagot a te­kercset fékező emelőn ágyazott vezető 30 görgőn és rugóval terlielt feszitő emelőn ágyazott vezető görgőn vezették, moly két emelő mindegyike a kész­lettekercs hordozójával együttforgó hordozó tagon lengethetően volt ágyazva. A feszitő emelőknek a ve- 35 zető görgőt hordozó karon kivül még két, egymáshoz részarányosán elrende­zett karja volt és a mindenkori teker­cselés irányának megfelelően a terhelő rugó. vagy az egyik, vagy a másik kart 40 terhelte. Ennél a készüléknél a tekercse­lés irányának megváltoztatásakor a ter­helő rugókat is át kell állítani. További hátrány abban van, hogy a szalagte­kercs átmérőjének csökkenésekor és az e 45 csökkenéssel fordított arányban növe­kedő szalagfeszültség mellett a fékező nyomás lökésszerűen megszűnik, úgy­hogy a szalagfeszültségben ugrásszerű változások lépnek fel. Eközben a fékező 50 szervek lebegő mozgást végeznek és így e készülékkel a szalagban egyenle­tes feszültség nem tartható fenn. A találmány célja e hátrányok meg­szüntetése. Hogy a fék terhelését a sza- ss lagtekercs vagy a fonáltekercs átmérő­jének csökkenésével egyidejűleg önmű­ködően csökkentsük, másrészt pedig a rugónak a tekercselési irány megváltoz­tatáskor eddig szükséges körülményes 60 átállítását és a szalagban uralkodó fe­szültség egyenetlenségeit kiküszöböljük, a találmány szerinti készülékkel a sza­lagtekercs, illetőleg a fonaltekercs hor-

Next

/
Thumbnails
Contents