131254. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés növényi rostanyagok feltárására

Megjelent 1943. évi február hé 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIBOSAG SZABADALMI LEÍRÁS 131251 szám. IV/h/1. (XIV/a/1.) osztály. — G— 9445. alapszám. Eljárás és berendezés növényi rostok feltárására. Dr. Buday-Goldberger Antal gyárigazgató, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 2. A találmány növényi rostok feltárásá­ra, vagyis celluloze-részeik szabaddá té­telére és textilipari vagy papíripari fel­használásra alkalmassá tételére vonat-5 kőzik. A feltárás olykép történik, hogy a növényi anyagokat klórgáz hatásának tesszük ki, ami magában véve ismert művelet. Az ismert eljárásoknál azonban a kezelésre egyetlen, nagyméretű tar­ló tályt vagy tornyot használnak, amelyet a kezelendő anyaggal megtöltenék, majd a klórgáz hatásának teszik ki és a fel­tárás befejezte után a tartályt kiürítik. A találmány főcélja ezt a szakaszos el-15 járást folyamatos eljárással helyettesí­teni, amit úgy érünk el, hogy egyetlen nagyméretű tartály helyett több kisebb, csövekkel sorosan kapcsolt tartályt (vagy edényt) használunk, amelyeken a 20 gáz egymás után áramlik át. Bizonyos idő eltelte után azt a tartályt, amelyik legrégebben van kitéve a gázok hatásá­sának, vagyis amelyiket a klórgáz ed­dig először ért, a folyamatból kikapcsol-25 juk, kiürítjük és újólagos megtöltés után a folyamatba ismét bekapcsoljuk, de úgy, hogy most a klór gáz utoljára érje; amelyik tartályt eddig másodszor ért a gáz, azt most először éri, amelyi-30 ket harmadszor ért, azt másodszor, és így_tovább. A fenti munkamód megvalósításához tehát a gáz beáramlásának és elvezeté­sének helyét időnként egy tartállyal 35 (vagy esetleg egy tartály csoporttal) a 40 45 gázáramlással egyirányban toljuk to­vább, amivel elérjük azt, hogy a friss klór mindig azt a tartályt éri először, amelyikben a feltárás munkája befeje­zéséhez közeledik, a még fel nem tárt, illetve kevéssé kezelt anyagot pedig olyan gáz áramolja át, amely a tartá­lyok egy során át már munkát végzett. Előnye ennek az eljárásnak a folyama­tos munka, vagyis az, hogy az egyes — aránylag kisméretű — tartályok kiürí­tése és újratöltése gyorsan végezhető, de ezen idő alatt is a többi tartályban a munka háborítatlanul tovább folyik, to­vábbá az is előnyös, hogy a klórgáz a 50 feltárás munkáját a friss anyagban, te­hát abban, amelyik csak fáradt gázokat kap, mintegy előkészíti, közvetlenül a kiürítés előtt pedig a tartály friss klór­gázt kap, ami a feltárás munkáját be­fejezi. A feltárási munka a klórgáz áramlási sebességének beállításával, továbbá a klórtartalmú gázelegy alkalmazása ese­tén a gázelegy töménységének beállítá­sával, stb. könnyen szabályozható. Min­den esetre ajánlatos a sebességet és a tö­ménységet úgy beállítani, hogy a^ kör­áramlatban utolsó helyen lévő_ tartály is kapjon még klórt, vagyis a klór ne hasz­nálódjék el egészen az elől lévő tartá­lyokban, mert ez utóbbi esetben a folya­mat végén lévő egy vagy több tartály­ban feltárási munka nem lenne. Ha pe­dig az utolsó tartályban a klór tel-55 60 65 70

Next

/
Thumbnails
Contents