131241. lajstromszámú szabadalom • Villamos kisütőedény

Megjelent 1943. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131341- szám. Vll/d. (VIJ/jj.) osztály. — F—9532. alapszám. Villamos kisülőctiény. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen SchufzrecMen mit beschränkter Haftung" Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft berlini, cég jogutóda-A bejelentés napja: 1941. évi szeptember b,ő 19. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi szeptember ftó 24. A találmány vezérelhető oly villamos kisül őedény, melynek fémes fala van, mi­mellett a kisütőedény (előnyösen gázzíal vagy gőzzel töltött. Ismeretesek olyan ki-5 sütőedények, melyeknek fala egymással ha­rántirányú perem mentén hegesztés útján összekötött két részből van. E szerkezeti megoldás előnye, hogy az anóda és a ka­tóda egymástól függetlenül erősíthető meg 10 a fémes falú edény két felén és így a vá­kuumot tömítően záró áramhozzávezetések az edény mindegyik részében az edény összeszerelése előtt állíthatók elő. Ez a megoldás a cső gyártását lényegesen meg­könnyíti. A vezérlőrács megerősítése azon­ban mindeddig nehézségeket okozott, amennyiben e célból járulékos munkára és anyagra volt szükség és a vezérlőrács meg­erősítése ez edény összSeszerelését megne­hezítette, mert az edény fala és a rács kö­zött a rács hűtése miatt oly kötésről kel­lelt gondoskodni, amely a hőt különösen jól vezeti. Evégből a rács ós íaz: edény fal a kö -25 zött eddig vagy keményforrasztást alkal­maztak, vagypedig a rácsot az edény kö­penyének belső falával összehegesztették. A találmány célja a fentemlített szer­kesztési és üzemtechnikai nehézségek ki-30 küszöbölése. Evégből a találmány érteimé­hen az edény falát legalább két oly rész­ből állítjuk elő, amelyeknek a két rész ösz­szekötésére való peremeik vannak és a 15 20 vezérlőrácsot, illetőleg a vezérlőrácsokat a fajrészek egymással szembenálló összekö- 35 tő karimái között gyűrűs felület mentén, vákuumot tömítően rendezzük el, előnyö­sen hegesztjük. A találmány két példakénti kiviteli alak­ját az 1. és 2. ábrákban metszetben tün- 40 tettük • fel. Az 1. ábrában feltűntetett kivitelnél az edény két 1 és 2 részből van, mely részek mindegyikének 3, illetőleg 4 kifelé hajlí­tott karimája van- A két edényfél 5 és 6 45 hengeres toldataiban rendeztük ©1 az ^nódía és a katóda 7 és 8, illetőleg 9 áranihozzá­vezetésejt. Ezek az áramhozzávezetések a szokásos módon üveggyöngyökön halad­nak át. A 10 vezérlőrács a két 3 és 4 50 karima közé van sajtolva és azokkal, pél­dául a karimák sziególye mentén alkalma­zott hegesztövvarráttal összekötve. Azzal, hogy a 10 vezél őr ácsot egyrészt a 3 és 4 karimák, másrészt a 10 rács sík részié közötti 55 forrasztás rögzíti, a 10viezérlőráos az üzem­ben helyzetét pontosan megtartja és a kötés vákuumot tömítően zár. A kötés vé­gett a hegesztést nem kell a karimák sze­gélyén foganatosítani, hanem a 3, 4 és 10 60 alkatrészek között a hegesztővarrat a kari­mák külső szegélye és az edény belső fala közötti helyen is fekhet a kötés mechiar­nikai szilárdságának fokozása végett a rács és az edény két felének karimái között 65 helyente ponthegesztést is alkalmazhatunk,

Next

/
Thumbnails
Contents