131216. lajstromszámú szabadalom • Hűtőszárnyas fal, különösen villamos kisütő edények külső anódjához

Megjelent 19É3. évi február hé 15-én» Villamos kisütő edények falának üzem közben felmelegedő külső részein hűtő­szárny akat szoktak alkalmazni 'és ezeket a szárnyakra fúvott levegővel hűtik. Az 5 ilyen hűtőszárnyakiuak különösen villamos kisütő edények, például adócsövek, külső anódáin való elrendezése rendkívüli nehéz­ségekkel jár ós ezenkívül a hőleadás a töb­bé-kevésbé lamináris légáramlás kővetkez-10 tében nem mindig kielégítő. A találmány a hűtőszárnyak oly "kiala­kítására vonatkozik, melyek könnyen állít­hatók elő és kedvező hűtő hatásuk van, A találmány értelmében a hűlendő fal 15 külső oldalán egy vagy több, egyik olda­lán a falra forrasztott, huzalból készült csavarvonal aliakú testként kialakított hű­tőszárnyat alkalmazunk. A csavarvonal ala­kú testnek előnyösen négyszögletes kereszt-20 metszete van, vagyis azt a csavarvonal' alakban hajlított buzialból akként állítjuk elő, hogy négyszögletes keresztmetszetű tüskére tekercseljük. Az így kapott huzal­tekercset a tüskéről lehúzzuk ós a négy-25 szög keskenyebb oldalán fekvő részével az anódára forrasztjuk. Kitűnt, hogy a villamos kisütő edény külső falából a m'eleg la huzaltekercsre kellő biztonsággal akkor adódik át, ha a 30 tekercset az edény falára forrasztjuk. Nagy terhelésű csöveknél előnyösen kemény for­raszt, például ezüstforraszt "használunk. A csavarvonal alakban tekercselt huzalnak körkeresztmetszete vagy négyzetes kereszt-35 metszete leinet és előnyösen jói hővezető anyagból, például rézből készült huzalt al­kalmazunk. Hogy a huzaltekercset a villamos kisütő­edény külső falán könnyen rögzíthessük, a külső fal e részébe előnyösen horonyt vá- 40 gunk. Több huzaltekeros alkalmazása ese­tén több horonyt készílünk. A hornyok le­hetnek bosszirányáak vagy haránlirányúak és egy vagy többmenetű csavarvonal men­tén elrendezettek. Kísérleteink folyamán 45 különösen előnyösnek bizonyult az egyme­netű huzaitekercs. A huzal tekercsnek az ilyen huzalban való; elrendezése a jó hőátmenetet is biztosítja. A találmány értelmében használt huzal- 50 tekercseknek nagy hűtőfelületük van. A külső falon a leírt módon elrendezett hu­zallekercs örvénylő légmozgást és ezzel jó hőátadást létesít. A találmány 'további el ő­nye, hogy különböző alakú falrészekben, il- 55 letőieg különböző alakú hornyokban egy­féle huzaltekercs rendezhető be, mert az ilyen huzaitekercs könnyen tetszőleges alakra hozható. Ezenkívül a huzaitekercs előállítása is egyszerű. 60 A találmány egyik példákénti kiviteli alakját a rajzban tüntettük fel, amelyben az 1. ábra részben hosszmetszet és rész­tan oldalnézet, a 2. ábra keresztmetszet. Az ábrában nagyterhelésű villamos kisütő- 65 cső külső anódájának a találmány szerinti hűtőszerkezetét tüntettük fel. A találmány szerinti hűtőszerkezet különösen ily külső anódákhoz használhatói" előnyösen. 1 az edény alakú anóda, mely 2 szegélye mentén 70 SZABADALMI LfiíítÁB Í31216. szám MAGYAR «IRÁLYI SZABADALMI BIRÓ3ÁG 'Víiyd. (Vll/g-, VII/j.) osztály. — T-^6l. 'Hűtős^áMyás fal, külöinösen villamos kisütő edények külső tanodájához. Telefonkén Gesellschaft für drahtlose Télégraphie ni. b. H., Éerlin-Zehlendoíf. 'A bejelentés napja: 1942. ÓFI január hó 3. (Néniétországi elsőbbsége: 1941. évi január hó 8.

Next

/
Thumbnails
Contents