131198. lajstromszámú szabadalom • Fehérvasötvözet és eljárás előállítására

Megjelent 1943. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 131198. szám. IV/f. (IV/h/1.) osztály. — L—8728. alapszám. Eljárás alapozó festék előállítására. Ligetfalvi István festő és mázoló mester, Budapest. A bejiilentés napja: 1942. évi március hó 20. A találmány tárgya olyan alapozó festék létrehozása, amely nyers fa- vagy falfelü­letre mázolva szükségtelenné Leszi az eddig alkalmazott kétszeri mázolást, célja pe-5 dig az, hogy lehetővé tegye az eddigi el­járásoknál nélkülözhetetlen és ma alig kap­ható olaj legnagyobb részének elhagyását úgyszintén az, hogy a mázolási eljárást gyorsabbá és olcsóbbá tegye. 10 A találmány a legnagyobb fontossággal bir és abban áll, hogy kitűnő és az eddigi eljárások mögött minőségben semmivel el nem maradó pótanyagot nyújt, a má­zolási eljárást pedig egyszerűsíti és ezáltal 15 lehetővé teszi az olaj elhagyását és így azt is, hogy ,a nyersanyaghiány miatt ma egyáltalában el nem végezhető munkák ki­fogástalanul elvégezhetők legyenek és a nyersanyaghiány miatt a festő- és mázoló-20 iparban beállott nagymérvű munkanélkü­liség jórészben megszűnhessen. Mint ismeretes, valamely nyers felület mázolása eddig úgy történt és történik, hogy ezt a nyers felületet először lenolaj 25 kencés vékony festékkel alapmázolják. En­nek 24 óráig kell száradnia. Azután jön az úgynevezett »spatyulázás«, vagyis ki­símítási eljárás. Ennek megtörténte után 18—24 órai várakozás következik, hogy a 30 festés megszáradjon és csiszolható legyen. Ezután következik a »sovány színmázolás«, inelv után a festésnek 24 óráig ismét szá­radnia kell. Ezután megint csiszolás és a második iszínniázolás jön, ezután újabb 24 35 órai száradás és az egész befejezéséül 24 óra elmúltával a lakkozás vagy zománco­zás. Amint ebből látható, az eddigi eljárás hátránya az, hogy nemcsak nagy munkát és költséget igényel, hanem nagyon hosz- 40 szadalmas is, ami ismét sokszor különösen nagy hátránnyal jár, mint pl. épületeknél, amikor a munkát napokra abba kell hagy­ni, majd újból elkezdeni, ami által az épü­let egyéb munkái késleltetve vannak. Az 45 alapozó festék használata a mázolási mun­kákat'lényegesen gyorsabbá és olcsóbbá te­szi. Úgy árban, mint munkaidőben nagy megtakarításokat lehet vele elérni. Haszná­lata a következőképen történik: 50 A mázolási eljárás első része és második része, vagyis az alapmázolás és a spatyulá­zás marad a régi. A spatyulázás után el­telt 18—24 óra után az eddigi két színmá­zolás helyett az alapozó anyaggal való 55 mázolást végezzük. Itt már szembeötlők az eljárás előnyei. Megtakarítunk ugyanis egy teljes festést, ennek anyagát és munka­díját, de megtakarítunk nagyon sokat mun­kaidőben is, mert az eddigi kétszeri szín- 60 festés 48 óráig tartott, ez pedig mindössze 3 órát vesz igénybe. Ugyanis, ha a spatyu­lázás után egyszer alkalmazzuk az alapo­zási festést, ezután 3 óra múlva már csi­szolni, lakkozni, vagy zománcozni lehet. 65 Munkaidőben és anyagban, valamint költ­ségben a megtakarítás 25°/o. Mindezeken felül az új eljárás jobb, mint az eddigi, mert a régi eljárással, ha egyik festékréteget felkenték a másikra, ez nap- 70

Next

/
Thumbnails
Contents