131154. lajstromszámú szabadalom • Orsóhajtásos zárószerv nyomóközeg-vezetékekhez

Megjelent 1943. évi február hő 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRÄS 131154. szám. V/e/l. oszlály. — D—5477, alapszám. Orsóhiajlásos zárószerv uyomóköz-egvezetélkekhez. Dinglerwerke Aktiengesellschaft, Zweibrücken (Saarpfalz) A bejelentés napja: 1941. évi október hó 29. Németországi elsőbbsége: 1940. évi november hó 20. 10 A találmány orsóhajtásos záróiszerv nyo­móközegvezetékekhez, melynél a hajtőorső a nyomóközeget tartalmazó teret kifelé el­záró tömszelencén hatol át. A fent említett szerkezetű zárószicrvek a [gyakorlatban a legjobb karbantartás» mellett sem tarthatók tömi tőén zárói ál­lapotban, ha ezt a feladatot egyedül a tomszelencének kell megoldania. Ez a meg­állapítás különösen nagy nyomás alatt álLó zárószervekre érvényes. A nehézségek fo­kozottan mutatkoznak függő liajtóorsóknál amilyeneket a korlátolt térviszonyok miatt főleg hajókon gyakran alkalmaznak. Az 15 ilj'en zárószerveknél a tömszelencéből ki­lépő nyomóközeg az orsó mentén lefoly­hat és annak meneteibe, valamint a me­netes persely meneteibe juthat, aminek elkerülhetetlen következniényeként oxidá­ciós és korróziós jelenségekk mutatkoznak. Ezért a menetes perselyeket sárgarézből vagy öntött nagyértékű húzott bronzból kellett előállítani. Acélból való perselyek­kel végzett kísérletek a rozsdaképződés 25 miatt nem mutattak kielégítő eredményt, bár éppen az acélból való perselyek egyéb követelményeknek különösen megfelelné­nek, Túlhevített gőzt vagy forró gázokat vezető vezetékeknél a nehézségek szintén fennállanak. A tömszelencéből kilépő gőzök vagy gázok, melyek lehűlések után acél- és fémalkatrészeken folyékony alak­ban csapódnak le, ugyanolyan károsak, mint a fentebb említett közvetlenül kilépő 53 kondenzvíz. 20 A találmány értelmében e hátrányokat azzal küszöböljük ki, hogy az orsón, köz­vetlenül a tomszelencének a nyomóközeg­gel ellentétes oldalához szorított további tömítést (biztonsági tömítést) rendezünk el 40 ós a íömszelencéi a behatolt nyomóközeg elfotyatására való szervvel látjuk el. Ezh zel elérjük, hogy a tömszelencébe beha­toló kondenzvíz, gőz vagy gázok az ed­digiektől eltérően az orsó mentén nem 45 vándorolhatnak tovább, hanem oldalt el­folynak ós oly helyeken gyűlnek össze, ahol nem okozhatnak kárt. Az orsó és a mene­tes persely érzékeny menetes részeit ily- 50 módon a kilépő nyomóközeg káros befo­lyásával szemben megvédjük. Különös előny mutatkozik oly tolattyúk­nál és segédvezérléses gépeknél, melyek­nek golyós csapágyaik vannak, mert eze- 55 ket a rendkívül érzékeny alkatrészeket a kondenzvíz, valamint a gőzök1 és a por behatásaival szemben a leírt módon meg­védjük. A biztonsági tömítést célszerűen az or- ^ són elrendezett és a kengyeles zárófejben rögzített zárókarmantyú tartja helyzeté­ben. Az ilyen zárókarmantyú különösen alkalmas a biztonsági tömítés rögzítésére. A találmány értelmében a zárókarman­tyú az orsóval össze is csiszolhatój. &5 A találmány értelmében továbbá ott, ahol az orsó a kengyeles fedelet elhagyja, a kengyeles fedél és á tömszelenae között kiáramló nyomóközeget felfogó és elve­zető tányért rendezünk el. E tányért pél- 70

Next

/
Thumbnails
Contents