131131. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerékabroncs

Megjeleni 1943. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS J31131. szám. XX/e. osztály. — S—18804. alapszám. Rugalmas kerékabroncs. Borsos Szabó József oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi november hó 22. Közúti, azaz sínpályához nem kötött jár­művek kielégítő üzeméhez tudvalevően fel­tétlenül szükséges, hogy a jármű kerékab­roncsai rugalmasak legyenek. A jármű ke-5 rekeinek illetve tengelyeinek rugózása, akármilyen jó legyen is, a rugalmas ab­roncsot még nem teszi nélkülözihetővé, inert merev abroncs esetén a kerekek akkora rugózatlan tömegei képviselnének, 10 mely az egész jármű rugózását igen káro­san befolyásolná és az út felületét rend­kívül nagy méri ékben rongálná. A jármű kényelmes használatát és az út­felület kímélését biztosító rugalmas jár-15 mfíabroncsozás céljára a gyakorlatban ed­dig majdnem kivétel nélkül légtömlős gu­miabroncsokat használtak. Ezek a kívánt célnak kitűnően megfelelnek, nagy hátrá­nyuk azonban, hogy gumi-nyersanyag'ukíat — ha természetes gumiból készültek — tengerentúlról kell behozni, ami a kereske­delmi forgalom megbénulása esetén há­borús időkben — néha rendkívüli nehéz­ségekbe ütközik. A mesterséges gumi elő­állítása viszont igen költséges, sok szenet, munkaerőt és nagyszabású üzemi befekte­téseket igényel, úgyhogy a mesterséges gumi a természetes gumit a gyakorlatban egészen még nem pótolhatja. Az előbbi okokból olyankor, amikor a természetes gumi beszerzése nehézségekbe ütközik, a közúti közlekedésben, a g'umi­abroncsulánpótlás megszűnése folytán, a legsúlyosabb zavarok állhatnak be. Nagy 35 szükség vau tehát olyan rugalmas kerék-40 abroncsokra, amelyek a célnak — leg­alábbis gyakorlatilag elfogadható mérték­ben — éppúgy megfelelnek, mint a gumi­abroncsok, de amelyek előállításához gumi nem kell. Felismertem, hogy az ilyen gumi men­tes rugalmas abroncsok csakis akkor le­helnek a gyakorlatban használhatók, ha -- legalábbis megközelítően -— rendelkez­nek a gumiabroncsok legalább két fontos tulajdonságával. Ezek egyike az igen cse­kély rugózatlan tömeg. A gumiabroncso­zásnak ugyanis csakis a talajra fekvő, ille­tőleg ennek közvetlen környezetében levő részei tekinlhctők rugózatlan tömegeknek, míg az abroncs minden többi része — a gumianyag hajlékonysága és rugalmassága folytán — már rugózottnak fogható fel. A gumiabroncsok említett két fontos tu­lajdonsága közül a második a talajhoz 55 való igen kedvező értékű tapadás. A fentemlített szükséglet kielégítésére számos gumimentes rugalmas kerékab­roncsszerkezetet javasoltak már. E szerke­zetek, — amelyeknél rugalmas sziervként rendszerint acél rugókat használtak — ja gyakorlaítban nem váltak be, aminek oka megállapításom szerint elsősorban az, hogy egyikük sem telt egyidejűleg eleget az előbb ismertetett két követelménynek. Az eddigi rugalmas gumimentes abroncsszer­kezelek teljes ismertetése túl messze ve­zetne és így csak azt a kivitelt említem példaképen, amellyel a gyakorlatban ta­lán a legtöbbel kísérleteztek. Ennek acél-

Next

/
Thumbnails
Contents