131052. lajstromszámú szabadalom • Görgős itatókészülék itatógörgőinek ágyazására

Megjelent 1943. évi február hó 1-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131052. szám IX/a/b. osztály. — B—15187. alapszám. Görgős iíalókészülékek italógörgőiuek ágyazása. Karl Bene & Co. cég Wien. A bejelentés napja: 1941. évi szeptember hó 5. A találmány görgős itatókészülékek ita­iógörgőiiiek olyan ágyazására vonatkozik, melyre az a jellemző, hogy a készülék háza illetve fogantyúja és az: itatógörgö 5 magja között az ágyazás céljára való go­lvók vannak elrendezve. Ismeretes az itatógörgö magjának pec­keltén és hasonló részieken való ágyazása, minek az a hátránya van, hogy az, italó-10 görgő nem gördül mindig olyan könnyen, mint szükséges volna abból a célból, hogy az írás leitatásakor az el ne törölődjék. Ismeretes továbbá az is, hogy az itató­görgö magjának végső magjaiba, melyek 15 görgő magjának végső lapjaiba, melyek mű­gyantából vannak, merev csapoklat sajtol­nak és ezeket a műgyantából álló házfal megfelelő csapágyaiban ágyazzák forgat­hatóan. Ezeknek a kiviteleknek az a hát-20 rányuk, hogy azáltal, hogy egynemű anyagok súrlódnak egymáson, az elforgíat­hatóság csökken, ami az előbb említett hátrányos következményiekkel jár. Minél könnyebben fut az itatógörgö, annál biz­tosabb és kifogástalanabb a készülék hasz­nálata. A találmány szerint e célból .go­lyós ágyazást alkalmazunk,, mely úgy van kialakítva, hogy az itatógörgö magjának végső tárcsái és a készülék házának falai közölt golyók foglalnak helyet, amelyeket a célszerűen műgyantából álló ház; anyagá­nak saját rugalmassága tart helyükben. A véglárcsákat félgömbalakú bemélyedé-35 sekkel látjuk el, amelyekben a golyók he-25 3C lyetfoglalnak és melyek azokat kiesés ellen biztosítják. A rajz a találmány egy foganatos! tási példáját tünteti fel éspedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 40 2. ábrán pedig tengelymenti metszetben. Az —a— házon vagy fogantyún, a—b— helyken, a —d— golyók üléseként, alkal­mas megfelelő bemélyedések vannak. A ház e helyen megfelelő ferde —c— felü- 45 lettel van ellátva, hogy az itatógörgö köny­nyű behelyezését lehetővé tegyük. A —d— golyó az itatógörgö magjába, illetve az —f— csőbe vezetett —e— tárcsa megfelelő központi bemélyedésében foglal helyet. Ab- 50 bői a célból, hogy az itatógörgőnek az —a— házból való kivétele és behelyezése esetén a golyót elveszés ellen biztosítsuk» megfelelő —g— tartórészekről gondosko­dunk, amelyek gyűrűalakúan vannak ki- 55 alakítva és behajtható, kicsákozott —h— nyelvekkel vannak ellátva, melyek az —e— fedő résein vezethetők át. Ilyen módon az —i— itatógörgö. egyszerű és biztos go­lyós ágyazását valósítjuk meg anélkül, 60 hogy az itatógörgö tengelyéhez, külön felerősítőszerkezeliekre vagy a golyókhoz; külön rugókra volna szükség. Teljesen ele­gendő a kivánt célra a célszerűen mű­gyantából előállítctt —a— ház oldalfalai- 65 nak természetes Mgőzása. Az ágyazás fémgolyóinak külön tártóré­szei helyett a végtárcsákat a sajtolóműve­let folyamán úgy is kialakíthatjuk, hogy a golyókat a sajtolt anyag úgy fogja meg, 70

Next

/
Thumbnails
Contents