131038. lajstromszámú szabadalom • VIllamos kisütőcsövekhez való izzóelektróda

Megjelent 1943. évi febrluár hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131038. szám. VII/j. osztály. — P—9926. alapszám. Villamos kisiitőcsövebhez Való izzócléktróda. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég, Eindhoven (Németalföld) A pőtszabadalom bejelentésének napja: 1941. évi január hó 7. — Németalföldi elsőbbsége: 1939. évi május hó 22. Pőtszabadalom a 122.4S9. lajstromszámú lörzsszabadalomhoz. A találmány a 122.469 lajstromszámú törzsszabadalom szerinti, emittáló anya­gokkal ellátott, villamos kisütőcsövekhcz való izzóelektróda további foganatosítása 5 és a találmány kiterjed az ily elektródák előállítására alkalmias eljárásra is. A törzsszabadialonr kiváltképen gáztölté­ses kisüiőcsövekben Való alkalmazáshoz al­kalmias oly izzóelektródákat véd, melyek 10 savanyú és lúgos oxidokból felépített, üvegszerű emittálóanyaggal vannak ellát­va akként, hogy a lúgos alkatrész fölös mennyiségben van jelen ós ezeknek az oxidoknak forrpontja 2000 C° hőmérséklet-15 nél magasabb, legalább az 'egyik fölös mennyiségben jelenlevő lúgos alkatrész pe­dig 3000 G° hőmérsékleten felüli forrpontú. A törzsszabadalom leírása kifejti, hogy ez az íinyag olyan emitter, mely a magas 20 hőmérsékletet jól kibirja és csupán igen csekély mértékben illan el, úgyhogy az ilyen elektróda élettartama igen nagy. Ennek az elektródának ellentállóképes­ségét még fokozhatnék azzal, hogy az is-25 mertetett emittálóanyagot magas olvadás­pontú fém, mégpedig wolfram vagy mo­libdén, vezető részecskéivel keverjük, amivel elérhetnők, hogy az említett anyag még lassabban illan el és ennélfogva az 30 így előállított elektróda élettartama még tovább növekednék. Azonban ezt az emit­tálóanyagot, mely tehát vezető fémrészecs­kéket tartalmaz, vezető magra közvetlenül felvinni nem lehet, mert ez esetben a hő-35 elvezetés túlságosan nagy ós gáztöltéses ki­sütőcsőben való 'alkalmazásakor a köd­fénykisülés ívkisülésbe nem megy át. E hátrányt azzal küszöbölhetjük "ki, hogy a. találmány szerinti, villamos kisütőcsö­vekhez való izzóelektródát alkalmazzuk. 40 melynek hordozótestet hőszigetelő köz­bensőréteg borítja és 'erre olyan emiltálő­réteg van felvívie, mely a törzissziabadalom szerinti, azonban wolframmal viagy mor lihdénnel kevert emitlálóanyagból áll. 45 Azzal, hogy a vezető részecskékkel ke­vert emiltálóanyag és a hordozótest között vékony hőszigetelő réteget alkalmazunk, részben elériük azt hogy a hőelvezetés ivem túlságosan nagy, részben pedig e kü- 50 löivösen ellenlállóképcs emitlálóanyag igen jő emisszióját megtartjuk. A találmány egyik foganatosítása sze­rint közbensőrétegként a törzsszabadalomi szerinti, lúgos és avanyú oxidokat tártai- 55 mázó keveréket alkalmazzuk, amikoris e közbensőréteg vastagsága a két réteg vas­tagságának 1 / á — 3 / 4 részével egyenlő. A találmány szerinti katóda előnye a törzsszabadalom szerinti elektródával 60 szemben, hogy a két vékony réteg felvi­tele révén az emittálóréteg elgőzölgését még nagyobb mértékben csökkentjük, mint a törzsszabadalom szerinti izzóeliektródía ese­tében és az elektronok elégségesen diffun- 65 dalnak, mert e réteg különösen likacsos. A rétegek, hasonlóan ahhoz, amint azt a törzsszabadalomhajn ismertettük, lúgoisj és savanyú oxidok keverékéből állhatnak, mimellett a savanyú alkatrósz előnyösen

Next

/
Thumbnails
Contents