131036. lajstromszámú szabadalom • Cinkötvözetből készült szerkezeti alkatrész

Megjelent 1943. évi február hö^l-éii. MAGYAR KIRÁLYI (^SB» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131036. szám XVI/c. osztály. — M—11995. alapszám. Cinkötvözetből készült szerkezíeii alkatrész. Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1941. évi május hő 9. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi június hó 26. Forgácsolás nélkül alakítható vagy öntvényekhez való cinkötvözetek fej­lesztésének célja, hogy a szilárdsági tulajdonságok olyanok legyenek, mint 5 a kereskedelemben használatos más öt­vözetek, például a sárgaréz szilárdsági tulajdonságai. Ismeretes számos cink­lapu ötvözet, amelyek 40»/o-ig terjedő mennyiségben alumíniumot, 4 »/o-ig ter-10 jedő mennyiségben rezet és 0.1 «/o-ig ter­jedő mennyiségben magnéziumot vagy lítiumot, Vagy magnéziumot vagy líti­umot tartalmaznak. Ez ötvözetek hát­ránya, hogy tartós folyási határuk ala-15 csony. A finom cink alacsony folyási hatása szoros összefüggésben van e fém mélyenfekvő olvadáspontjával. A szokásos" cinköttvözetek némelyikének tarlós folyási határa ugyan magasabb 20 mint a tiszta cinké, számos alkalmazási célra azonban még mindig nem ele­gendő. Ehhez járul, hogy a tartós fo­lyási határ függ a megmunkálási álla­pottól, nevezetesen annál alacsonyabb, 25 minél nagyobb volt a szerkezeti anyag hidegen való alakításának foka. Szük­ség volt tehát oly ötvözetek kikísérlete­zésére, amelyek a tartós folyási határ szempontjából megfelelő minőségűek, 30 mégha az egyéb szilárdsági tulajdonsá­gok rovására is, minthogy számos eset­ben, például csavarok, huzalok, lámpa­állványok esetében a nagy szilárdság kevésbbé fontos, mint a magas tarlós fo-35 lyási határ. Meglepetésszerűen kitűnt, hogy az öt­vözetek tartós folyási határa különösen kedvező, ha azok, ellentétben az eddig szokásos nagymértékű ötvözéssel, rezet és alumíniumot csak viszonylag kis 40 mennyiségben tartalmaznak, nevezetes­sen ha a réz és alumínium összege nem lényegesen nagyobb, mint 4°/o. Különö­sen jóminőségűek az oly ötvözetek, amelyek a megömlött állapotból meg- 45 dermedve egyetlen fázist alkotnak, jólle­het olvadáspontjuk mélyebben van, mint a finom cinké és a nagiyobb mérték­ben ötvözött cinkalapú szerkezeti anya­gok legtöbbjének olvadáspontja, 50 A. tartós folyási határ növelése érhető el például 0,10/0-ig terjedő mennyiségű magnézium hozzáadásával, amelyből már 0,0050/o-os mennyiségek elegendők a cél eléréséhez. Kismennyisegű magné- 55 ziummal a cink még szilárd oldatot al­kot. Hasonló módon hat a lítium is, úgyhogj' az a magnéziummal együtt is alkalmazható; ez esetben a keltő összege nem haladhatja meg a 0,l°/o~ot. 60 A továbbiakban példákat közlünk a mondottak megvilágítására. A tartós fo­lyás jellemzésére ez esetben nem a kg/ mm2 -ben mért tartós folyási határt, ha­nem azt a sebességet adjuk meg, amely- 65 lyel meghatározott átmérőjű golyó emeltyűs terhelésű keménységvizsgáló­gép meghatározott terhelésekor a vizs­gált szerkezeti anyagba hatol. Minél na­gyobb a behatolás sebessége, a szerke- 7

Next

/
Thumbnails
Contents