130979. lajstromszámú szabadalom • Az azbesztcementgyártás módszere szerint feldolgozható tűz- és vízálló anyag, lemezek, csövek, idomdarabok és építési kövek előállítására

Megjelent 1943. évi január hő 15-én. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130979. szám. IV/h/l. osztály. — F—«574. alapszám. Az iasíbeszteeittenlgyártás módszere szlerinl feldolgozható tűz- és vízálló lemezek, csövek, idomdarabok és építési kövek előállítására. Forgó Dezső vegyész, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 31. Tűz- és vízálló, kőszerű palák az úgy­nevezett aszbesztoememtpalák, csövek stb. előállítása ismeretes. Finoman foszlatott aszbesztrostból és a rostokat egybekötő 5 portlandcementből készül a kéregpapiros­hoz hasonló módon, úgyhogy a nyers asz­besztet malomban, azután foszlatógép se­sítsegével elemi rostokká feltárják, hol­landi kever őf oszlató ban vízzel, megszabott 10 mennyiségű cementtel és esetleg ásványi festékkel egyenletes péppé foszlatják és keverik, azután hengerszita-gépen azaz pa­píréi őállítógépen a rostos és szilárd ré­szeket a víztől elválasztják, a papirgépről 15 lekerülő nedves lemezeket vágógéppel egyenes szélűvé, esetleg több kisebb da­rabra szabják, azután hidraulikus sajtó­ban nagy nyomás alkalmazásával, tömör állományúvá sajtolják, mely állapotban a 20 rostokat egybekötő cement leköt és bizo­nyos idő múlva megszilárdul. Vámnak el­járások, melyek a papirgép nélkül állít­ják elő az aszbesztoementpalát. Az ilymódon előállítóit aszbesztoemenlla-25 pok az ezekből előállított csövek, idomda­rabok, építési kövek és hasonló iparcikkek kiinduló anyagai, amelyeknek előállítására megfelelő sajtolóformák szolgálnak. Azonban ennek a jól bevált eljárásnak 30 átmeneti hátránya, hogy az ásványi rost­szerű anyag, illetőleg az aszbeszt nehezen szerezhető; be, úgyhogy főleg ezen keverék­ből előállítandó palák és csövek a szükség­letet nem elégítik ki és anyaghiány miatt 35 aránylag igen drágák. A találmány célja ezt a hiányt kiküszö­bölni és lényege az, hogy az aszbesztet üveggyapottal helyettesítjük, mely szétzir Iáit rostszerű anyag és kísérletek alapján bebizonyult, hogy oementtel bensőleg ke- 40 verve lemezekké és csövekké stb. éppúgy feldolgozható, mint az aszbesztcement, sőt annak szilárdságát felülmúlja, víz- és tűz­álló. A szilárdság még fokozható, ha a ned- 45 vasítéshjez használt vízbe 1—2»/o hígított vízüveget öntünk. Előnyösnek bizonyult, ha 2,5—3,5 o/o üveg1 ­gyapotot, az úgynevezett üvegfonalat ke­verünk a oementhez. Minél hosszabb szálú 50 fonalat osztunk el a cementbe, annál ked­vezőbb az eredmény, azonban kisebb mé­retű tárgyaknál a fonalat 3 cm vagy még kisebb méretre szabdaljuk. A tárgyak re­szelhetők és fűrészelhetők. 55 Folyadékok vezetésére való csövek belső felületét vízálló kátránnyal, vagy gyianta­• oldattal kenjük be. Szabadalmi igénypontok: 1. Az aszbesztoementgyártás módszere sze- ÖO rint feldolgozható tűz -ós vízálló anyag lemezek, csövek, idomdarabok és építési kövek előállítására, azzal jellemezve, hogy az anyag cement ós üveggyapot keverékéből áll. 65 2. Az 1. igénypont szerinti keverék kivi­teli alakja, melyet az jellemez, hogy, abban kb. 2,5—3,5 o/o. súlyrész üveggya­pot van a oementhez keverve. Felelő» kiadó: dr. bidoméri SZMEEINIK ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. „JÖVŐ" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 182-278. Fel. vez.: Demlén Feren«

Next

/
Thumbnails
Contents