130926. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék robbanómotoroknak szilárd halmazállapotú robbanóanyaggal való üzembentartására

Megjelent 1043. évi január hé 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130926. szám. V/41/2, osztály. — P—9864, alapszám. Eljárás és készülék robhanóniüloioknak szilárd halmazállapotú robbanóanyaggal való üzí'inbenaartására. Parácsi László műszaki tisztviselő, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi február hó 26. Robbanómotoroknak lőporral való üzemj­benlartása már ismeretes. Ennek az ismert megoldásnak az a hátránya, hogy a lőpor elégése közben sok szilárd halmazállapotú 5 anyag marad vissza, amely a henger ía1 ­lára és a dugattyúra lerakódik és beraga­dásokat, roncsoláisokat okoz, mimellett vei­gyi hatás következtében a henger és a du<­gattyú anyagát megtámadja. 10 Az ismert megoldás további hátránya, hogy az elégés nem egyenletes, nem töké­letes, az adagolás körülményes, az adago­lásnak a mindenkori terheléstől függő változtatását nem lehetett a gyakorlatban 15 kifogástalanul megvalósítani és a lőporral táplált robbanómotorok nem üzembiztosak, a robbanókeverék a villamos szikra határ sa alatt nem mindig gyullad meg. A legko­molyabb Veszély azonban ab'ban rejlik, hogy 20 a lőpor, mely dörzsölés, ütés hatása a^att is robban, az adagolótérben és előkeyerő­térben (szívócsőben) is robbanásokat idéz elő, amelyek a készleMartályt is felrobbant­hatják. 25 Az előzőkben felsorolt hátrányok egyrészt az eddig alkalmazásba került lőporok ősz­szetétele, fizikai és vegyi tulajdonságai miatt nem feleltek meg, másrészt az adagolc'­készülék nem volt tökéletes és így nem lo-30 hetett a lőport egyenletes finom elosztás­ban ia robbanótérbe (bevezetni és üzem köz­ben nem lehetett az adagolást megbízhatóan változtatni. A találmány Szerinti eljárással- és készü1 -35 lékkel az előzőkben felsorolt hátrányokat kiküszöböljük és lehetővé tesszük szilárd halmazállapotú robbanóanyagnak robbanó­motorok hajtására Való üzembiztos felhasz­nálását. A találmány szerinti eljárásnak az a lé- 40 nyegle, hogy a robbanótérbe haloxilinpor­•levíegőkevéreket vezetünk be. A haloxilin 75»/o nátronsalétrom, 15°/o fű­részpor, 8.33o/o faszén és 1.67°/o ferricián-­kálium keveréke. A gyakorlati követelmé­nyeknek megfelelően a haloxilin összetéte­lében kisebb változtatások eszközölhetők. A haloxilin robbanáskor nagy robbanóerőt fejt ki, ütéssel vagy dörzsöléssel nem rob­bantható fel, ellenben villlamos szikra hja­tása alatt biztosan gyullad. Elégésekor kel­lemetlen szagú gázok nem keletkeznek. 250 C° hőmérsékletig vegyileg nem alakul át és nem gyullad meg. Légköri behatások tulajdonságait nem befolyásolják. A találmány továbbá készülék az eljá­rás megvalósítására, jellemezve a szívócső­ben tömítően rögzített adagolótölcsérrel, — az adagolótölcsér alsó végében ^alakított szelepfészekkel, — a szelepfeszekkel együtt­működő, a szívócsőben csúsztathatóan ves­zetett, magassági irányban állítható elosz­tókúppal, — az elosztókúp alsó pereme és a szívócső közötti gyűrűalakú réssel — és az elosztótkúphoz csatlakozó, az ada- 65 golótölcséren áthatoló, az elosztókúp ma­gassági helyzete változtatására való ruda­zattal. A mellékelt rajz a találmány szerinti el­járás könnyebb megértését célozza és a 70

Next

/
Thumbnails
Contents