130921. lajstromszámú szabadalom • Gördíthető antennaasztal rádiókészülékhez

Megjelent 1943. éti január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130921. szám VII. j. osztály. — K—15824. alapszám. Gördíthető atnleimaasztal rádiókészülékhez. Heinrich Kellner Dresden és Dr. Eugen Nesper, ßerlin-Frietlenau. A bejelentéi napja: 1042. február 27. Ismeretesek oly mozgatható tiidióbúto­rok, melyekkel a rádióvevőkéül éket, mely reiiííszerini hangszóróval vaíi egye­sí[ve, helyzeté.öl függetlenítik, úgyhogy 5 miiular.ia helyen, ahol valamely villamos hálózaii vezetékhez csallakjozíaJiaíó, üzem­l;e helyezhetjük. Erre a célra főleg moz­gatható, kivállképen gördíthető asztalt al­kalmaznak, melynek aniennaberendezésc 10 van. Az asztalra tetszőleges rádióvevőké­szülék helyezhető, hogy az asztal külseje ne változzék, az antennái rejtve, pl. az asztal lapjában vagy az asztal lábait ösz­szeköiő függőleges falban rendezlek el. 15 A találmány effajta gördí.helő antennás asztalok javítása. A találmány abban van, hogy az asztalon valamilyen díszítő vagy használati lárgy alakjában, főleg kis vevőiélÁiVékekhez alkalm-.s nagy felvevő-20 képességű antennát rendezünk el és föl­delésként az aszlalnak hordozólemezén fel -állíloll fémes díszítő- vagy használati tár­gyal használunk. A találmány szerinti asztalon minden: 25 tetszőleges rádióvevőkészülékei elhelyez­hetünk éi az asztal alakját emellett sem­miféle, technikai előfelté'eltol függővé nem tesszük, Az antennát és a földelést az asztallal minden további nélkül össze­se köthetjük, mégpedig oly alakban, mely egyrészt az asztal használaü értékét növeli, másrészt díszítő hatása van. likként pl. tarló segítségével az asztalon ellávolítha­lóan állólámpakénl kialakuol.L inntennát rögzíthetünk és a díszít őt argóként, pl. - virágváza alakjaiban kialakítóit földelést az alsó asztallapra helyezholúnk, miméi lelt az egész asztalt a lakás 'berendezésével köny­nyen összliaijgfca hozhatjuk. A találmány 35 értelmében oly asztalt kapunk, mely hasz­nos és szép és amellett használatakor sem­miféle technikai kezelést nem igényel. Az antennát a találmány szerint pl. elő­nyösen minden irányiban szélágazó és 40 egyesítési helyükön egymással vezetőén összekötött számos huzaltól készíthetjük, meUkk virágok, levelek vagy szalagok hordozóiként díszítőén halnak. A' minden- irányban szé:álló és messze 45 kinyúló sima huzalok, melyek gyökerük­nél egymással vezetőén össze vannak köt­ve, az általuk elfoglalt terel hatásosan ki­töltik és emeHelt jól kihasznált vételi me­zőt alkotnak, mivel minden egyes huzal 50 hosszát a csúcsáig kihasználjuk és emel­teti díszítő hatáiSl. is érünk el, mivel az egyes huzalok virágszárakai vagy levélszá­rakal vagy hasonlókat .alkotnak. A hu­zalokat csokor alakjában összefoghatjuk 55 és tartályba, pl. kerámia virágvázába he­lyezhetjük. A találmány szeriníi asztalnál továbbá, ha gyenge vevőkészülékekről van szó, a földelés és az antenna közöli elegendő 60 nagy maga&ságkülönbséglel érhetünk el és ennek megfelelően jó anlennahalást ka­punk, úgyhogy kevésbbé erős adókai is

Next

/
Thumbnails
Contents