130914. lajstromszámú szabadalom • Diesel-elektromos járműhajtás

Megjelent 1943. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130914. szám. V/g/2. osztály. — G—9353. alapszám. Diesel-«leMroinos járműhajtás. Ganz és Társa Villamossági, Gép-, Waggon- és Hajógyár Rész­vénytársaság budapesti cég, mint az Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft berlini cég jogutódja. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 7. — Németországi elsőbbsége: 1949. évi október hó 7. Hőerőgéppel hajtott villamos erőátvitelű járműveknél a gazdaságos üzem érdekében arra törekszünk, hogy a hájtógép mindig azzal a fordulatszámmal járjon, amely az 5 éppen szükséges teljesítmény mellett a legjobb hatásfokot biztosítja, más szóval olyan szabályozó berendezésre van szük­ség, amely a szükségletnek megfelelően beállított teljesítmény minden értékéhez 10 a fordulatszám egy-egy értékét önműkö­dően állítja be. A fordulatszám és teljesít­mény ilyen egyértelmű egymáshoz rende­lése természetesen úgy is megvalósítható, hogy a vezető egy-egy fordulatszámot ál-15 lit be és ehhez áll be önműködően a hő­erőgép megfelelő töltése. E célra külön­féle elrendezéseket javasoltak, amelyek egyik csoportját olyan generátor jellemzi, amely bizonyos fordülatszámi-határok kö-20 zött csak a fordulatszámtól függő, de az áramterbeléstől független teljesítményt ad le. Ezt (pl. ellenkompaund gerjesztésű dy­namo esetén) a generátor olyan kivitele biztosítja, amelynek folytán növekvő áram: 25 mellett a feszültség annyira esik, hogy a teljesítmény ezáltal egy bizonyos fordulat­szám mellett állandó, mégpedig akkora; marad, amelynél az áramfejlesztő gépcso­port az illető, fordulatszámon la legjobb 30 hatásfokkal dolgozik. Az ilyen megoldások nagyméretű, mágnesesen telítetlen generá­tort kívánnak, azonfelül szabályozási pon­tosságuk is megbizhatatlan, mert helyes működésük a generátor karakterisztikájá­nak változatlanságát tételezi fel, amit pe- 35 dig a hőmérséklet változásai é* a gép öre­gedése miatt nemi lehet biztosítani. A megoldások másik csoportja, amelyhez a találmány is tartozik, azon alapulj hogy, egy, az áramfíejlesz'ő gépcsoporttal kap- 40 csol| fordulatszámérzékeny szerv (pl. cent­rifugálregulátor) valamely előre beálított fordulatszámtól való eltérés esetén úgy hat a generátor gerjeiszlőellenállfjsárja, hogy a terhelés megváltozása következtében be- 43 álló fordulatszámváltozás folytán a regu­látor a változott fordulatszám fennállásá­nak tartama alatt folytonosan csökkenti, ill. növeli a gerjesztést. A feszültség és a villamos teljesítmény ennek következtében 50 létrejövő csökkenése, ill. növekedése ad­dig tart, amíg a gépcsoport éppen a ger­jesztés változása folytán vissza nem tér az; eredeti fordulatszámra, amikor is a ger­jesztésszabályozó ellenállás karja megáll- 55 Ha pl. a teljesítmény növelését egyszerűen a töltésszabiályozó emeltyű elállításával vé­gezzük, ennek a fordúlatsízám átmeneti növekedése és a regulátor útján a gerjeszt­tés növekedése a következménye mindad»- W dig, amíg az ezáltal megnövelt villamos teljesítményű generátor a hőerőgépet le nem fékezi az1 eredeti fordulatszámra, ami­korís a regulátor, eredeti állásálba vissza­térve, megszünteti a gerjesztés további vál- 65 toztatását és azt olyan új értéken tartja,

Next

/
Thumbnails
Contents