130913. lajstromszámú szabadalom • Folyadékot kimérő és összetételének megváltoztatását megakadályozó szerkezet

Megfelent lffjl éti' január hó 15-én. M-M YAK tflRALYI SZABADALMI BIRÖSAG SZABADALMI LEI RAS künaüMIÉ 130913. szám. VH/f. osztály. — G—9Ä alapszám. "' niftáii Folyadékot kimérő és összetételének inegváUozlaíásál megaikadályozé szerkezet. Gehl József kereskedő, Kispest. A bejelentés' napja: 1941Í évi július hó 18. A bejelentés tárgya folyadékot kimérő és összetételének megválLoztatását megakadá­lyozó szerkezet, mely különösen a tej for­galomba hozatalánál nagyjelentőségű. 5 A forgalomba hozott úgynevezett kanna­tej kimérése ugyanis az eiatlonak át'idoll kannából a szokásos hengeralakú hitelesí­teti féllilcr űrtartalmú niérőedénnyel tör­ténik. 10 A kimérendő lej a kanna-fedél leeme­lése ulán közelíthető meg úgy, hogy a mé­rőedényt a tejbe merítik vagy a kannából öntik a mérőedénybe. A fent leírt eljárással a lejbe káros anya-15 gok kerülhetnek, mert a mérés nyílt edény­ből szabadon történik. A tejeskanna tartalmát tehát ellenőriz­hetetlen módon bárki megváltoztathatja1 addig, amíg a fogyasztóhoz jut. 20 A találmány a.kanna tartalmának meg­változtatását könnyen kimutatna tóvá teszi, mert az csak a kanna erőszakos megron­gálásával lehetséges. A kanna tartalmának minősége a kimé-25 résnél sem változtatható meg. Abba káros anyagok a méréskor sem; kerülhetnek, mert a kimérés az eddigi módszer elhagyásá­val egy készülék belső, zárt szerkezetében történik. A lezárt kannából csak kivenni 30 lehet. E szerkezet két részből áll. Példáké­peni kiviteli alakját a rajz mutatja, me­lyen I. ábra: az önműködő Izárói-nyitá szelepszerkezet, II. ábra: a mérőkészülék, III. ábra: a szelepszerkezet rászerelt mérő- 35 készülékkel. A rajzon az ábrák I, II, Hl-al vannak! jelölve. Az I. ábra az önműködő záró-nyitó sze­lepszerkezetet a kanna fedelére szerelve 40 mutetja akkor, amikor a kanna íedelével lefelé függőleges helyzetben van. E szelep­iszerkezeten keresztül ömlik a tej a II— III. ábrákon látható mérőkészülékbe. A 'szerkezet bármely tejeskannára älkal- 45 mázható úgy, hogy az ólomzárral lezárt kanna —1— fedelére —2— —8— önmű­ködő záró-nyitó szelepszerkézetet rögzít­jük, melyben önműködő zarór-nyitó elem­ként —4— úszó és —6— golyó szolgál. A kanna fedelére szerelt önműködő záró­nyitó szelepszerkezet a következőképen működik: 1. a kanna fenekére állított hely­zetében —4— úszó súlyával ráfekszik a kannába vezető —2— iszelepülósnek kikép­zett nyílásra és rajta elhelyezkedik a —6— golyó. Ebben a helyzetében a kanna bel­seje teljesen zárt. Az úszó a ránehezedő golyótól elveszti úszó jellegét és ha az —5— szelepházba folyadék ömlik, a he­lyéből nem mozdul ki. 2. A kannát fede­lével lefelé (lásd az I. ábrát) függőleges helyzetbe hozva a golyó súlya következ­tében-—?— kúpos terelőbe eisik'. Felelte az úszó s ekkor a kanna egész tartalma a 65 —2— szelepülés nyíláson —3— bordák kö­zött —8— nyíláson fokozatosan levegőt váltva kiömlik. Zárt a 'kanna ebben a hely-

Next

/
Thumbnails
Contents