130896. lajstromszámú szabadalom • Önműködő készülék, ajtók alatti rés tömítő zárására

_^____ Megjelent 1943. évi január hó 15-én. __^ MAGYAR KIRÁLYI ^^BK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130896. szám. VIII/d, osztály. — B—14815. alapiszám. önműködő készülék, ajtók alatti rés tömítő zárására. Bíró Árpád elektrotechnikus, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi április hó 5. A találmány olyan önműködő készülék, ajtók alatti rés tömítő zárására, mely az ajtó csukásakor süllyed és az ajtó alsó széle alatt a légáramlást (huzatot) meg-5 szünteti, míg az ajtó nyitásakor emelkedik. A találmány önműködő készülék ajtók alatti rés tömítő zárására, jellemezve az ajtókeret alsó szélén kényiszermozgásúaín, önmagávia] párhuzamosan, rúgóhalással 10 szemben vezetett, az ajtó csukott helyze­tében az ajtó alatti rést záró tömíLőléccel és ez utóbbival párhuzamosan vezetett, a saját hossztengely« irányában, rúgóhalás­sal szemben elmozgatható működtetőrúd-15 dal, melynek az ajtó forgástengelyével szomszédos vége az ajtó nyitott helyzeté­ben az ajtó szélén túlnyúl, vagy az ajtó széléből kiemelkedik. A találmány szerinti készüléket továbbá 20 a működtetőrúdal vezérlő, az aj tó-tokon elrendezett ütközőlap, a működtetőrúdal az ajtón felfüggesztő, ifielső csatlórúdpár ós a tömítőléeet a működtetőrúdon fel­függesztő, alsó osallórúd-pár jellemzik. 25 A mellékelt rajz a találmány szerinti, önműködő készüléket kétféle szerelési helyzetiben mutatja. Az 1. ábra. az ajtó alsó széliének hornyába szeneit, önműködő készüléknek a 2. ábra 30: C—D vonala mentén vett hosszmetszete és résziben elölnézete, a tömíLőléc záróhely­zetében. A 2. ábra az 1. ábra A—B vonala mentén vett keresztmetszet és résziben nézet. A 35 3. ábra az ajtónak a forgás tengelyével szomszédos széle homlokhézeíben. a tő­mítőléc záróhelyzetében. A 4. ábra az önműködő készüléknek az ajtó alsó szélének belső oldalán szereléséi elölnézetben és részben metszetben, felső, 40 kiiktatott helyzelében levő tömítőléccel szemlélteti. Az 5. ábra az ajtónak a 4. ábra 'baloldali, azaz a forgástengellyel szomszédos végét homloknézelben mutatja. A 45 6. ábra az ajtókereten forgathatóan sze­relt, be- és kiiktatható ütközőlap nézete. Az 1—3. ábrákat ismertetve, az egyszár­nyú ajtó —1—gyei, az ajtókeret —2—vei, az —1— ajtó alsó szélében alakított ho- 50 rony —3—mai van jelölve. A készülék a —.•3— hornyon belül van szerelve. Az egy­mással párhuzamos —4, 4— csatlórudak a —3— hornyon áthatoló —5— csavarok, mint forgáscisapok körül lengethelően van- 55 nak ágyazva. A —4, 4— csatlórudak sza­bad végeit a vízszintes —6— működtető­rúddal a —7, 7— csapok kötik össze. A —7, 7— csapok körül a —8, 8— csatlóru­dak vannak lengethetoen ágyazva, melyek-60 nek alsó végei, a —9, 9— csapok útján, a tömítőlécbez vannak erősítve. A tömítő­lóc fordított U-keresztmetszetű —10— fém­lédből és az utóbbiban rögzítjett —11— nemezsávból vagy tcxülsávból áll. A —8, 65 8—; ícisflítlórudiak egymással párhuzamosak és előnyösen ugyanolyan hosszúak, mint a —4, 4— csatlórudak. A rajzon látható megoldástól eltérően, a közös —7, 7— csa­pok helyett, a —4, 4— és —8, 8— csatk> 70 !

Next

/
Thumbnails
Contents