130881. lajstromszámú szabadalom • Csúszókondenzátor spirális elektródákkal

Megjelent 1943. évi január hő 15-én. K1ŐTAI KIKALYI SZABADALMI BÍRÓSÁGI SZABADALMI LEIRAS 130881. szám 'VII/g. (VII/j.) osztály. — • P—9691. alapszám. Csúszókoiidenzátor spirális elektródákkal. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég, Eindhoven (Németalföld). Pótszabadalom a 125420 1. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja: 1939. évi július hó 31. — Németországi elsőbbsége: 1938. évi augusztus hó 2. 12542Q. ]íaj|strotttiS7(áimú törzísszabtadal­munk olyan .csúszókondlenzátort véd spi­rálisalakú elektródákkal, melynél a maxi­mális kapacitás beállítása, céljából az elek-5 tródák közötti légrés nagysága az elek­tródáknak egymáshoz képest való elfor­gatása révén változtatható, míg a minimá­lis kapacitás (beállítása a kiét elektróda kö­zötti maximális távolság változtatásával 10 történik. A törzsszabadalmunk szerinti foganaL o­sítási példájánál az elektródák egyikén) rögzítőfül van, mely az elektróda elforga­tását, valamint elcsúsztatását teszi lehe-15 tővé A találmány a törzsszabadalmunk sze­rinti kondenzátor előnyös további foga­natosítására irányul. A találmány szerint a minimális és/vagy 20 maximális kapacitás beállítása céljából be­állíthatóan elrendezett .elektróda az ezt az elektródát hordó rudakra, illetve az ezt az elektródát hordó tengelyűé van csíptetve. Ennek előnye, hogy a kondenjzátor ki-25 egyenlítése köziben próbaképen beállított elektrődáhelyzetet lökések stb. nem be­folyásolhatják, úgyhogy az elektróda a héiyes helyziet megállapítása után beál­lított helyzetében mariad és ha az elektró-30 dát végül, pl. forrasztással a rudakhoz, illetve a tengelyhez rögzítettük', az elek­tróda helyzete a (beállított, helyes hely­zeti k feltétlenül megfelel. A találmány alk: nazása többszörös csúszókondenzá­torT J különösen előnyös. 35 A találmány egyik előnyös foganatosí­tása szerint ia beállíthatóan elrendezett! elektródát központosító persellyel látjuk el, melynek benne alkalmazott, két szom­szédos bevágás között befelé nyomolt ré- 40 sze van akként, hogy a központosító per­sely a tengelyhez szorul. A találmányt még részletesebben a rajz kapcsán magyarázzuk meg. Az 1. ábra a találmány szerinti csúszó- 45 kondenzátor hosszmetszete, a 2. ábra pe­dig a beállítható elektróda központosító perselyének távlati képe. Az 1. ábrán többszörös csúszóíkonden­zátornak spirálisalakű 1 és 2 elektródák- 50 kai ellátott egyes kondenzátora látható. Az 1 elektróda a kondenzátortengellyel pár­huzamos 3 és 4 rudakhoz elmozdíthatat­länul van erősítve azzal, hogy az 1 elek­tróda 5 fenéklemezén két köríalakú vájat 55 van, melyeken pl. a feltüntetett tokhoz erősített 3 és 4 rudakat átvezetjük, ame­lyeket (6) forrasztással az 5 fenéklemezen rögzítünk. A 2 elektródát a tengelyvonal irányában elcsúsztatható 7 tengelyre erő- 60 sít j ük. A kondenzátor maximális kapacitását, amint törzsszabadalmunk leírásában rész­letesen ismertettük, a kívánt értékre az 1

Next

/
Thumbnails
Contents