130820. lajstromszámú szabadalom • Irányító antennaberendezés

2 13082«. dosításával létesítjük és a két elemcsoport­nak a tápfeszültség és a keringő áram kö­zött azonos fáziseltolása van,, mely cétae­rűen, bár nem szükségképen, zérus értékű. 5 A találmány egy másik kiviteli alakja saerint a váltakozó fáziseltolást a sugárzó­elem, vagy elemcsoport reaktaneiájának, vagy impedanciájának változtatásával léte­sítjük, pl. járulékos reaktancia segélyével, 10 melyet az antennában, jelfogó készülék út­ján, váltakozva, üatásossá és hatástalanná teszünk. Á fenti jellemzőket hasznosító antenna­berendezés akár egyirányú vezetőtengely, 15 akár több konvergáló vezetőtengely, pl. két, négy vagy több tengely létesítésére alkalmas. A váltakozó fáziseltolást oly értékben választjuk meg a berendezés többi értéké-0 hez képest, hogy kívánt keskenységű ve­zetőcsatorna keletkezik. A találmány egyik kiviteli alakja szerint a sugárzóslemek egy-egy vezetőből állanak, melyek egymásközti távolsága a működépi 25 hullámhossz felével, kezdeti fáziseltolása pedig it-vel egyenlő. Nyilvánvaló azon­ban, hogy a találmány erre a kiviteli alakra, melyet egyszerűségénél fogva részleteiben ismertetünk, korlátozva nincsen és a talál--30 mány jellemzőit hasznosító jszámos irányító tmtennaberendezés létesíthető, tgyes veze­tők, vagy vezetékcsoporlok felhasználásá­val, melyek egymásközti távolságát és fá­ziskülönbségét akként választjuk meg, hogy 35 a kívánt irányító hatás jön létre. Így pl. egyetlen tengely hosszában a vezetés pon­tosságát növeljük az energiakisugárzást szűkebb térszögre korlátozzuk, a sugárzást egy bizonyos irányban megakadályozzuk, 40 vagy egyéb szempontokat követünk, me­lyek járművek rádió útján való vezérlésé­nél irányadóak. A találmányt részletesen a mellékelt raj­zok kapcsán ismertetjük, amelyeken az 45 l. ábra fázisellentétben sugárzó antenna­csoport, a 2. ábra, az 1. ábrabeli berendezéssel lé­tesített sugárzási diagramm egy példaké­pem' alakzata, a 50 3. ábra a találmány jellemzőit haszno­sító antennaberendezéssel létesített sugár­zási diagramm példaképem alakzata, a 4. ábra, a találmány szerinti antenna­kapcsolás egy példaképem kiviteli alakja. 55 Az 1. ábra szerint Al és A2 két antenna a működési hullámhossz felével egyenlő távoteágbaau van egymástól és fázisellen­tétbén sugárzik. Ezzel az antennaberende­aéssel létesített diagramm egyenlő térerős­séggörbéi a 2. ábrán szemléltetett alakúak, 60 vagyis zérus sugárzású y, y' tengelyük van oly irányban, mely az antennák síkjára merőleges. A két antennát az L kereszte­zett vonal táplálja, mely tápáramát villa­mos központján az E adóberendezéstől 65 kapja, ftyüváavafó anantaui, hogy « kap­csolást csak, mint vezető tengelyeket léte­sítő diagrammokat eredményező irányító­hálózat egyszerű alakját említjük meg. Ha az Al és A2 antennák sugárzása- 70 ban fellépő fáziseltérést egy bizonyos a szöggel növeljük és az pl. n+a értéket vesz fel, n helyett, a zérus sugárzási irány y' y a 3. ábra szerint módosul és mindkét oz, oz' féltengely olyan ß szög 75 a alatt fordul elő, hogy a2«y cos ß=a vi­szony ki lesz elégítve. E; képletben az Al és A2 antennák közötti távolság d. Ha, mint a példaképen felvett esetben, e távol- 80 ság a működési hulámhossz felével egyenlő, a cos ß— — összefüggéshez jutunk, az eredő diagramm pedig a 3. ábrán látható. Ha a találmány iszerint —a és +<* ér- 85 itékú váltakozó íaziseltoiásokat iietesitünk, az eredő diagramm a két megtelelő sugár­zási diagrammnak egymásután, időben tör­ténő összetevödését eredményezi. Ez a ket- gQ tos diagramm az y' y tengely hosszában (3. ábra), ismert módszerek szerint hatá­sos vezetést biztosít. Meghatározott kezdeti fáziseltolásból le­vezetett ily váltakozó járulékos fáziselto- 95 lást az antennák között különböző módon létesíthetünk. A találmány szerinti eszkö­zök ilyen váltakozó fáziseltolasnak kezdeti fáziseltolásból való létesítését teszik lehe­tővé, mely utóbbit a két antenna, vagy az i00 alkalmazott sugárzási elemek közötti távol­ság alapján választunk meg. Ilyen fáziseltolást elsősorban az egyik antennát pl. az Al antennát tápláló vonal villamos hosszának változtatásával hozunk 105 iétrev míg a másik, A2 antenna, táplálási viszonyai változatlanok maradnak. Ebben az esetben az antennákat tápláló feszültsé­gek fázisa változik. E feszültségeket az E adóberendezés létesíti. A tápfeszültség és a no keringő áramok közötti fáziskülönbségnek

Next

/
Thumbnails
Contents