130820. lajstromszámú szabadalom • Irányító antennaberendezés

Megjeleni 1943. évi, január M 2-án. MAGYAR KIRÁLYI <XBBk SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130820, szám VII/j osztály. — S—17888. alapszám. Irányító antennaberendezés. Standard Villamossági Részvénytársaság, cég, Budapest, mint a Le Materiel Téléphoníque, Soriété Anonyme, párisi cég jogutódja. A bejelentés napja: 1939. évi június hó 13. — Franciaországi elsőbbsége: 1938. évi június hó 14. A találmány irányító antennaberendezés, különösen pedig járművek rádió útjátrvaló vezetésére alkalmas antennaberendezés. A találmány lehetővé teszi összetevődő 5 sugárzási diagrammoknak egymásután, idő­ben Való létezését, melyek járműnek egy vagy több utág hosszában való vezetésére alkalmasak, mikoris csak két sugárzóele­met, vagy elemcsoportot alkalmazunk. 10 A találmány szerint továbbá a két su­gárzóelemről, vagy két sugárzóelemcsoport­ról a hullámmezők fáziskülönbségének olyan periodikus Változtatását foganatosító eszközök vannak, hogy időben egymásután 15 járművek rádió útján való vezetésére al­kalmas összetevődő sugárzási diagrammok létesüljenek. A találmány szerinti irányítóberendezés­nek két sugárzóeleme, vagy két sugárzó-2oelemcsoportja van és az egyes csoportok elemei irányító sugárzást létesítenek. A két elem vagy a két elemcsoport meghatározott távolságban fekszik egymástól, mely — akkora, hogy egy vagy több irányító ten-25 gely létesül. Az elemeket rádiófrekvenciás gerjesztőáramokkal állandóan tápláljuk meghatározott fáziskülönbség mellett, me­lyet a két elem, vagy elemcsoportok kö­zötti távolsághoz képest választunk meg. 30 Megfelelő eszközök útján váltakozva pozi­tív és negatív fáziseltolást létesítünk a ger­jesztő áramok között fennálló meghatáro­zott fáziskülönbséggel szemben. A találmány egy másik jejllemzó" saját- 35 sága szerint az irányítóberendezésnek két sugárzóeleme vagy «sugárzóelemcsoportja van és az egyes csoportok elemei irányító sugárzást állítanak elő. A két elem vagy elemcsoport meghatározott távolságban fek- 40 szik egymástól, melynek kellő megválasz­tásával egy vagy több irányító tengely lé­tesül. Az elemeket rádiófrekvenciás ger­jesztő áramokkal állandóan tápláljuk meg­határozott fáziskülönbség mellett, melyet 45 az elemek vagy elemcsoportok közötti tá­volság szerint választunk és a fáziskülönb­séget periodikusan akként módosítjuk, hogy összetevődő sugárzási diagrammok lé­teülsnek, melyek időben egymásután vál- 50 takoznak és egy vagy több irányító ten­gelyt eredményeznek. A találmány szerint a sugárzóelemek egyik csoportjának ilyen váltakozóan pozi­tív és negatív fáziseltolódást létesítő esz- 55 -közei vannak. A sugárzóelemek másik csoportját a ger­jesztő áramerősséget beállító eszközökkel, pl. ellenállásokkal és reáktanciákkal sze­reljük fel. 60 A sugárzóelemek mindkét csoportjának a kezdeti fáziskülönbséget módosító, továbbá a gerjesztőáram erősségét beállító eszközei, pl. ellenállásai és reaktanciái lehetnek. A találmány egyik kiviteli alakja szerint 65 a váltakozó fáziseltolást a sugárzőelemek egyik csoportját tápláló átviteli vonal mó-

Next

/
Thumbnails
Contents