130771. lajstromszámú szabadalom • Eljárás keményfémötvözetek előállítására

Mejsjilent 1943. évi január hói 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130771. szám XVI/c. (XVI/dL) osztály. — K—15510. alapszám. Eíjárás beméiiyfémötvözetek előállítására. Fried. Krupp Aktiengesellschaft cég, Essen. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 9. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi június hó 10. A wolfrainkarbidof és titankarbidot tar­talmazó zsugorított vagy égetett kemény­fémötvözetek előállításánál ,azt tapasztal­ták, hogy egyenletes tulajdonságú, nagy-5 értékű ötvözetek előállításánál a főnehéz­séget a tiszta ti tankar bid előállítása okoz­za. Titánkarbid általában lilánoxidnak szénnel való átalakítása útján készül. Azonban a periódusos rendszer hatodik 10 csoportjába tartozó elemiek oxidjaival el­lentétben, a titánoxid! szénnel lávolró'l. sem alakítható át oly tökéletesen titán­karbiddá. Kitűnt, hogy az ilymódon előál­lított, elméleti széntartalmú litánkarbid még 15 mindig néhány százalék1 oxigént tartalmaz és az összes széntartalomnak ez oxigén­mennyiségnek megfelelő részié nem kötött .alakban, van jelen. Az ilyen litánkarbidnak további feldolgozásakor wolfmmfcarbiddal, 20 esetleg könnyebben olvadó fémek, főleg a vascsoportha tartozó fémek (segédjeinek) hozzáadásával még utólagos átalakulások állnak be az oxigémnaradvány és a szabad szén között, amelyek vegyileg és fizikailag 25 kedvezőtlenül hatnak a kapott kemény­fémötvözetek tulajdonságaira, nevezetesen a termékek teljesítményét, valamint egyen­letességét is károsan befolyásolják,. A találmánnyal ezeket a nehézségeket 30 elkerüljük, ha a wolframkarbidot és lilán­karbidot, valamint esetleg segédfémet tar­talmazó zsugorított keményfém ötv öze Lek előállításához nem lilánoxidból és szénből közvetlenül előállított litánkarbidból in-35 dúlunk ki, hanem először litánoxidol szén­nel nilrogénáramban hevítve tilánnilridlet állítunk elő ós ezt a titánnilridet azután azután a wolframkarbiddal együtt, a li­lánnilridnek tilánkarbiddá való átalakítá­sához «szükséges kiszámított mennyiségű 40 szén hozzáadás mellett, wollramkarbid-li­tánkarbidölvözeUé alakítjuk át. Az ezzel a munka móddal elért haladás egyrészt .abban nyilvánul, hogy a titánnitridet sok­kal inkább lehet oxigénmenLesen előállí- 45 tani, mint tilánkarbidol és másrészt, ab­ban, hogy a litáunilridnek wolíramkarbid jelenlétében szénnel történő átalakításakor az esetleg visszamaradt oxigén még to­vábbi eltávolítását érjük el. Wolframkar- 50 bid helyeit wolfram fém is használható, amikor a szükséges szénadia lék úgy álla­pítandó meg, hogy a wolframfém az átala­kításkor wolframkarbiddá változhasson át Például úgy járhatunk el, hogy 100 rész 55 tilánoxido! 50 rész korommal kél óra hosszat 1600°-on nitrogénárambian heví­tünk. Az; így kapóit tilánnitridből 15részt 85 rész wolframkarbiddal, 3 rész kormot adva hozzá, 2 óra hosszat Ki00°-on hidro- 60 génáramban hevítünk. E feltételek mel­leit a liiánnilrid, nitrogén szabaddá válása mellett, titánkarbiddá alakul, mimellett a wolframkarbidot a keletkező titáukarbid telítettségig szilárd oldalként felveszi. Az 65 így kapott wolframklarbid-tiláukarbidötvö­zetet felaprítjuk és esetleg könnyebben olvadó segédfémek hozzáadása melletl, ma­gában véve ismert módon sajtolással és zsugorítással vagy egyidejű sajtolással és

Next

/
Thumbnails
Contents