130766. lajstromszámú szabadalom • Fogaskerékszivattyú

Mégjelent 1943. évi ianuár h!» 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130766 szám. V/d'/2. (XXI/c.) osztály. — J—4368. alapszám. Foigaskierétezivatlyű. Junkers Flugzeug- und Motorenwerke* Aktiengesellschaft, Dessau A bejelentés napja: 1941. évi július hó 5. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi július hó 8. Valamely fogaskerékszivattyú lénye­gileg hajtó és hajtott fogaskerekekből áll, melyek tokban vannak elrendezve, A tokba szívó- és nyomóvezeték torkol. 5 A szivattyú a szállítandó anyagnak csu­pán a fogaskerekeinek fordulatszámá­tól függő mennyiségét szívja a szívóve­zetéken át be és azt a nyomóvezetékbe szállítja. Az effajta fogaskerékszivaty-10 lyú szállítási iránya a fogaskerekeinek forgási irányától függ, vagyis a szál­lítás iránya megfordul, ha a szivaty­tyúval pl. kis fogaskeréken át kapcso­latban álló hajtótengely fordítva fo-15 rog. Ez az eset következik be, ha pl. re­pülőgépmotorban a fogaskerékszivaty­tyút a légcsavar tengelye hajtja. Ismert okok miatt ugyanis szükséges lehet a 20 légcsavar tengelye forgási irányát meg­fordító fogaskerék közbeiktatása mel­lett megváltoztatni. A fogaskerékszivaty­tyú ekkor ellentétes irányba szállítana. Mivel továbbá a légcsavartengelynek 25 jobbra vagy balra való forgása égési erőgépeknél további géprészeknek, pl. fogaskerekeknek a hajtómű és a lég­csavartengely közé való beiktatásától vagy kiiktatásától függ, a kenőolajjal el-30 látandó hajtómű egy vagy több fogas­kerékkel szaporodik vagy fogy és ezért annak kenéséhez és a hajtómű hűtésé­hez nagyobb, illetve kisebb olajmeny­nyiség kell. 35 A találmány célja oly fogaskerékszi­vattyú létesítése, mely a hajtótengelyé­nek forgási irányához könnyen idomít­ható és mely ezenkívül a hajtási irány szerint különböző olajmennyiségeket szállít. 40 E feladatot a találmány szerinti fo­gaskerékszivattyúnál akként oldjuk meg, hogy az egymással kapcsolatban álló szivattyúkerekeknek különböző át­mérőjük van és a haj tótengielyen fogas- 45 keréken át tetszőlegesen hozhatók kap­csolatba, úgyhogy a fogaskeréksz'ivaty­tyú aszerint, hogy a nagy vagy a kis fogaskereket hajtjuk, nagyobb, illetve kisebb olajmennyiségeket szállít. Aszi- 50 vattyúkerekek tengelyei középvonalai­nak távolsága a hajtótengely középvo­nalától azonos, úgyhogy a kis vagy a nagy szivattyúkerék hajtását a hajtó­fogaskeréknek az egyik vagy a másik 55 szivattyúkerék tengelyére való ráhúzá­sával érhetjük el. Az ekként kialakí­tott fogaskerékszivattyú minden esetben alkalmazható, úgyhogy két különböző szerkezetű szivattyú eddig szükséges elő- 60 állításától és készletben való tartásá­tól eltekinthetünk. A rajz a találmány szerinti fogas­kerékszivattyú kiviteli példáját szem­lélteti. 65 Az —1— fogaskerékszivattyútokban, amelybe ismert módon a —2— szívó­vezeték és a —3— nyomóvezeték tor­kol, két egymással kap'csolatban álló —4— és —5— fogaskerék van elren- 70

Next

/
Thumbnails
Contents