130763. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyűrűgerezdkeresztmetszetű, falécekből összeállított cső előállítására, valamint az eljárás foganatosítására alkalmas berendezés

Megjelent 1943. évi január hé 2-án. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130763. szám. XXI/e. osztály. — H—11263. alapszám. Eljárás gyűrűgerezdfoereszlmetszetű falécekből összeállított cső előállílásána, valamint az eljárás foganatosítására alkalmas berendezés. Horváth Károly mélyfúrótechnikus, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi szeptember hó 27. Artézi- és egyéb kutak fúrólyukainak bélelésére régebben kovácsoltvasból való csö­veket használtak. Az anyag drágulása foly­tán áttértek később a fúrólyukak bélelésé-5 nél az, e célra teljesen megfelelő eternitcsö­vekre. Minthogy azonban a jelen viszo­nyok mellett az eternitcsövek előállítása is akadályokba ütközik, fúrólyukak bélelésére való más anyagról kell gondoskodni. Erre 10 a célra már javasolták a facsövieket. Az utóbbiak régebbi kivitelénél a rönköt leeszr tergályozták és fúróval kifúrták a cső öbét. Ez az eljárás hosszadalmas, nagy szakértel­met és gyakorlatot kíván és igen költséges, 15 mert e célra csak elsőrendű, hibátlan fa használható. Az ilyen egydarabból ké­szült facsöveknek azonkívül az a hátráe nyuk, hogy üziemközben gyakran vetemed­tek. E hátrány kiküszöbölésére javasoltam 20 már a 116492. számú szabadalom szerinti, gyűrűgerezdkeresztmetszelű lécekből össze­állított facső használatát, am|ely gyakorlati­lag könnyen előállítható, mintegy négy­méteres hosszban készül és ezek a négymét-25 teres darabok a lécek fésűfogalakú elren­dezése következtében tetszőleges hosszú cső­szállá összieilleszthetők. A találmány tárgya oly eljárás, amellyel ezekét a facsöveket gyors és egyszerű módon 30 lehet előállítani, valamint az eljárás kivite­lére alkalmas berendezés. A csatolt rajz ábráin egy az eljárás ke­resztülvitelére használható berendezés van vázlatosan feltüntetve. Az 1. ábra a gép oldalnézetét szemlélteti, 35 részben töredékes metszetben. A 2. ábra az 1. ábra II—II vonala mfentén fektetett metszet. A 3 ábra a 2. ábrának megfelelő részlet­rajz mietszete, amelyen a készülő cső egy 40 részié látható. A 4. ábra a félgyártmányt mutatja oldal­nézetben. Az 5. ábra a 4. ábra V—V vonala mentén fektetett metszet. 45 A 6. ábtfa a 4. ábra oldalnézete és. a félig kész csöviet előállítása közben mutatja. A 7. ábra a csőszálak egyesítésének mód­ját szemlélteti. A 8. ábrán az legyes csőszálak egyesíté- 50 sere való összekötő karmantyú látható. A találmány szerinti eljárás értelmében egy csőalakú vagy tömör hengeres magra, amelyen a mag hossza mentén végiágfutó 'ütköző van, rakjuk fel egymásután a cső 55 falát alkotó, gyűrűgerezd keresztmetszetű 'léceket, amelyeket egymással tetszőleges megfelelő módon egyesítünk. Az így léte­sített csövet a magról lehúzzuk, az utolsó, hiengeralkotó mentén fekvő lécet behelyez- 60 zük és ä facsövet vaspántokkal összefogjuk. A találmány szerinti cső egyéb részleteit annak (előállítása kapcsán a következőkben leírandó csőgyártó berendezéssel kapcsolat­ban fogjuk ismertetni. 65 A mellékelt rajzok 1. és 2. ábráján egy ilyén berendezés példaképem kiviteli alakja látható, oldalnézetben, illetve az 1. ábra

Next

/
Thumbnails
Contents