130748. lajstromszámú szabadalom • Zöldség- és gyümölcsaszaló készülék

Megfelenf 1943. évi jftauár 'hé 2-án. MAGTAB KIElLÍT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130748. szám X/g1 . (IV/e.) osztály. — A— 4524. alapszám. Zöldség- és gyümölcsasziiló készülék. Atlas Gépkereskedelmi R. T. cég, Budapest, Gerő István magán­hivatalnok és Eber Béla bőrnagykereskedő, mindketten Budapesten, utóbbiak mint az Atlas Gépkereskedelmi R. T. budapesti cégnek 25—25°|0 -ban jogutódjai. A bejelentés napja: 1941. évi augusztus hó 14. A találmány készülékre vonatkozik, mely felépítésénél fogva kiválóan alkalmas zöld­ségfélék és gyümölcsök gazdaságos, higiéni­kus és gyors aszalására. A találmány sze" 5 rinti készülék ugyanis lényegében célsze­rűen falécekből vagy alumínium-idomru­dakból alkotott, keretszerű oldal-, fenék­ós fedélrészekből és ezeken, illetve ezek égy részén megerősített, előnyösen hidrátcellu-10 lóze- vagy oellofán-lapokból állói, szerszám használata nélkül, kézzel könnyen szétszed­hető és ugyanúgy összerakható szekrény, melynél az oldalrészeken alátámasztott fe­nékrészkerelen :az aszalandó anyagot hor-15 dozó, a levegő szabad áiáramlását megen­gedő fémszövet, nádfonat vagy vesszőfonat van megerősítve, mely ia fenékkerettel könnyen kiemelhető a szekrényből. A fe­délrész keretén mindenkor hidra icellulóze-20 vagy cellofánlap van kifeszített állapotban megerősítve, hogy a szekrényben elhelye­zett, széltől, nedvességtől és az időjárás viszontagságaitól egyébként védett, asza­landó anyaghoz az ibolyántúli sugarak lel-25 jes mértékben hozzájussanak és e sugarak ismert hőfejlesztő hatása a legrövidebb időn belül az aszaláshoz szükséges párol­gást idézze elő a szekrényben, amelyben a levegőkeringés a már említett különleges 30 fenékrészen át megy végbe. Végzett kísér­letiek igazolták, hogy a találmány szerinti szekrényben főzelékféléi vagy gyümölcsöt •elhelyezve és napsugaras helyié kitéve, mintegy 12 órán belül már kifogástalan aszalványt kapunk. 35 Hogy az ibolyántúli sugarakat átbocsátó, erőművi behatásoknak tudvalevőleg csak kis mértékben ellentállói lapokat kellően imegvédjük, célszerűen úgy járunk el, hogy azokat megfelelő szemnagyságü dróthálóra 40 erősítjük. Eljárhatunk úgy is, hogy a drót­háló mindkét oldalán alkalmazunk egy jegy lapot és ezeket magában véve ismert ra­gasztóanyaggal egymáshoz erősítjük. A találmány szerinti készülék példáké- 45 perii kiviteli alakját a mellékelt rajzon tüntettük fel, melyen az 1. ábra a készülék távlati képe, részben kitörve, a 2. ábra a fenékrósz hosszmetszete, míg a 50 3. ábra a fedélrész hosszmetszete. A készülék a bemutatott foganatosítási példa szerint oly szekrényből áll, mely­nek oldalait falécekből vagy alumínium­idomrudakból alkotott (a ós b) keretek és 55 az ezeken kifeszített állapotban miegförősí­tett (c) hidrat-oellulóze vagy cellofánlapok alkotják. Az oldalrészek hosszanti (a) ke­retei a (b) harántkeretekkiel ismert kivitelű, fecskefarkalakú horony és eresz útján van- 60 nak egymással összekötve, úgyhogy az ősz-

Next

/
Thumbnails
Contents