130694. lajstromszámú szabadalom • Filmnyomáshoz való beolvasztóléces sablonkeret és eljárás a szitának erre való felerősítésére

Megjelent 1942. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130694. szám. IX/e. osztály. — Z, 2398. alapszám. Filmnyomáshoz való toeolvasztéléces safrloinkíerel és eljárás a szitának erre val» felerősííésére. Franz Zimmer's Erben K.-G. cég, Warnsdorf, (Sudetengau, Németország). A bejelentés napja: 1941. évi július hó 16. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi augusztus hó'2. A filmnyomóberendiezésekhez való sab­lonkeretek általában fából vagy fabetétes szelvényacélból állnak. Ezekre a szitát a legtöbb esetben felszegezik. A szegeket ter-5 ni észé lesen igen szorosan kell egymás mellé beverni és így már kis sablonokinál is több száz szegre van szükség. Egy ember feszíti darabonként a szitát, míg egy má­sodik szegez. Mindkettőnek, még ha na-10 gyón ügyesek is, sok időre van szüklségje. Ha, a szitát ki kell cserélni, a régi szegek el­távolítása különösen nagy időveszteséget okoz. A behelyezett faléceket ennek1 az idő­nek megtakarítására rendíszerint újakkal 15 pótolják, ami viszont anyagveszteséget oko­zott. Ismeretesek a szita rögzítésére valói szo­rítólécekkel ellátott elállítható sablonkere-Lek is. Ezek azonban nagy áruk miatt nem 20 tudtak elterjedni, minthogy egy filmnyo­móüzemben évenként sok száz keretre van szükség. Ismeretes végül más munkaterü­letekről a szitáknak keretükre való fel­enyvezéise vagy odaforrasztása, vaigypedig 25 fel öntés útján valói felerősítése is. Az eny­vezés a jelen esetben nem alkalmazható, mert a sablonoknak vízállóknak kell len­ni ök; a fel öntésre a filmnyomásban alkal­mazott szitaszövetek túl finom szeműek, 30 az odaforrasztás pedig nem válna be, mert túl körülményes és költséges. Mindezek­ben az esetekben a szita eltávolítása a ki­cseréléskor lehetetlen vagy legalábbis ne­héz volna, minthogy a kereteket elhúzó­dásuk elkerülésére nem szabad lúlnagy 35 mértékben felhevíteni. A találmány szerint a sablonok kereté­nek szárait könnyen olvadó: anyagból, pél­dául a vinilosoporlba tartozó műgyantából álló feltéttel vagy betétlel láljuk el, amelybe 40 a szita széleit könnyen beolvaszthatjuk. A könnyen olvadó- anyag esetleg az egész keretnek anyagát alkothatja. A könnyen olvadó anyagra az előfeszített szitát rá­helyezzük és azután abba egy forró tárgy- 45 gyal való átsímítás útján ágyazzuk be. A rajz a találmány szerinti keretléc kü­lönböző foganatosítási példáit tünteti fel. Az 1. ábra egy fakeret, a 50 2. ábra egy a célkeret és a 3. ábra egy műanyagkeret metszete. A fából (1. ábra) vagy fémből (2. ábra) álló —1— sablonkeret könnyen olvadó anyagból való —2— léoekét hord. A sablon- 55 keret, mint a 3. ábra mutatja, egészé­ben is ebből az anygaból készülhet. Ha a rajzolt nyíl irányában megfeszített —3— szil át a keretre fektetjük ós valamely forró —4— tárggyal (vasalóval, forrasztópákával 60 stb.) felette elsimítunk, úgy az olvadó1 ­anyag felülete a szita alatt megolvad, en­nek.szemein áthatol és fent vékony réteggé vasalódik. Az így beolvasztott szila az ol­vadt anyag megmerevedése után a húzás 65 irányában igen szilárdan van rögzítve. ! A sablonnak a keretről való eltávolítása egyszerűen a szita felfelé húzása útján,

Next

/
Thumbnails
Contents