130656. lajstromszámú szabadalom • Óra

Megjelent 1942. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130656. szám VII/c. osztály. — H. 11303. alapszám. ora. Harcos Mátyás vasesztergályos, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi november hó 3. A 24 órás időbeosztás mindinkább kiszo­rítja a használatból a régi, kétszer 12 órás időbeosztást. A 24 órás időbeosztást már nemcsak a vasúti-, hajózási- és légifor-5 galomban, a posta- és rádiószolgálatban, a hadseregben, közigazgatásban stb. használ­ják úgyszólván kizárólag, hanem az az ipar­ban, kereskedelemben és a mindennapi élet más területein is folyton tért nyer. 1° Felmerült ennélfogva a szükséglet olyan óra! iránt, amelyről a mindenkori idő a 24 órás időbeosztásnak megfelelően közvetle­nül leolvasható, vagyis amely nemcsak az 1-től 12-ig terjedő számú órákat jelzi, mint 15 a régi ónaszerkezetek, hanem a 13—24 órá­kat is mutatja. Az ilyen óra megszünteti a régi óráknak azt a hárányát, hogy a dél és éjfél közötti időben csak úgy lehet a 24 órás időbeosztásnak megfelelő időt róluk leol-20 vásni, ha a jelzett időt először fejben az új időbeosztás szerintire átszámítjuk (azaz a jelzett egész órák számához 12-t mindig hozzáadunk), ami sokszor — különösen egyszerűbb emberek számára — terhes és 25 tévedésekre is adhat alkalmat. Ismeretesek már az időt 24 órás beosztás szerint is mutató olyan órák, melyek szám­lapján, a szokásos 1—12 órajelzések mel­lett, a megfelelő 13—24 órák is fel vannak 30 tüntetve. Az ilyen órák hátránya elsősor­ban az, hogy a 13—24 órákat jelző szám­jegyek — minthogy az 1—12 számjegyek melletti elhelyezésükre csak kevés hely áll a számlapon rendelkezésre — szükségképen kicsinyek, kevéssé feltűnőek és így — külö- 35 nősen távolabbról való leolvasásnál — alig észrevehetők. Ismeretesek továbbá olyan órák is, me­lyek számlapján 24 órás beosztás van és melyek óramutatója (kismutatója) ennek 40 megfelelően egyszer fordul körül 24 óra alatt. Az ilyen óráknál a 13—24 számjegyek természetesen ugyanakkorák lehetnek, mint az 1—12 számjegyek, úgyhogy a szóban­forgó órák kiküszöbölik az előbb említett 45 ismert órák fent közölt hátrányát és az előbbi órákkal szemben még az az előnyük is van, hogy a 24 órás időbeosztás szerinti idő mindig egyértelműen olvasható le róluk, vagyis anélkül, hogy figyelembe kellene 50 venni azt, hogy délelőtt vagy délután van-e. Nagy hátránya viszont a 24 órára osztott számlapú óráknak, hogy számlapjuk , a számjegyek zsúfoltsága miatt nem áttekint­hető és főképen az, hogy kismutatójuk já- 55 rása az általánosan megszokottól eltér, miért is leolvasásuk aránylag nehézkes és körülményes. E hátrány a gyakorlatban olyan jelentős, hogy a 24 órás beosztású órák elterjedését — egyes különleges alkal- 60 mazási céloktól eltekintve — teljesen meg­akadályozta. A találmány az időt a 24 órás időbeosz­tás szerint közvetlenül mutató óra, mely a hasonló célú ismert órák fenti előnyeit 65 egyesíti, hátrányaiktól azonban mentes. A találmány szerinti órának 12 órás időbeosz­tású helytálló számlapja és ennek megfele-

Next

/
Thumbnails
Contents