130623. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gépi berendezés vízhatlan cipőkéreg, ill. cipőorr-keményítőkéreg készítésére

Megjelent 1942. évi clecember h& 15-em. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 180623 szám I/b, osztály. — L. 8533. alapiszám. Eljárás és gépi berenifez.es vízhatlan cipök'érag, ill., cipftorr-keméiiyítőkéreg készítésére. Lehner Attila cipészmester, Budapest. A be jelentés napja: 1941. évi október hó 8. Vízhatlan cipőkérget, ül. cipőorrkemé­nyítő kérgei eddig kézi erővel készí­tettek, éspedig olymódon, hogy ritka szövésű, pl. lenből vagy kenderből ké-5 szült textilanyagot celluloid oldattal be­kentek, a rétegeket egymásra ragasztot­ták, s az egymáshoz ragasztott réte­gek egyik vagy mindkét oldalára még flanel! vagy hasonló textilanyagot ra­ío gasztottak. Ez az eljárás egyrészt lassú s ennek folytán költséges, a celluloid felvitele nem eléggé egyenletes, s a celluloid gyors száradása folytán kényes is, 15 gyors munkát igényel s ha nem tesz­szük eléggé hamar a présbe, kömryen vetemedik. A rétegek ezenkívül esetleg nem is ragadnak jól össze. A találmány szerint az összeragasz-20 tandó szalagalakú textilrétegeket tere­lőhengereken át celluloidoldattal töl­tött edénybe vezetjük, amely edényben elrendezett további terelő és préselő hengerek az oldatot egyúttal mindkét 25 oldalról benj^omják a textilrétegekbe. Az edényből azuián préselő hengerpár közé kerülnek az összeragasztandó ré­tegek, olymódon, hogy ezeknek mind­két Külső ragacsos oldalára egyúttal hen-3o gerekről odavezetett flanel vagy ehhez hasonló anyagól préselnek, iiymódon : kívülről száraz és bolyhos réteggel vonva be az anyagól. Az eképpen eiké­szííeit anyag azuián egyszerűen felcsa-35 varhaló hengerre, anélkül, hogy attól kellene tartanunk, hogy a felcsavart ré­tegek egymáshoz tapadjanak. A telítő edény és a préselő hengerpár közé célszerűen kaparószerkezetet he­lyezünk el, a fölös ragasztószernek a rétegek külső felületéről való lekapa­rására. 40 A mellékelt rajz az eljárás fogana­tosítására való gépi berendezés egy ki" viteti példáját szemlélteti, keresztmet­szetben. la és lb-vel az összeragasztandó tex- 45 tilrétegek vannak jelölve, melyek a 2 állványon ágyazott 3, ill. 4 hengerre vannak tekercselve. Az la és az lb ré­teg a nyilakkal je^ett irányban közös; az 5 edény fölött elrendezett 6 terelő- 50 hengeren át az 5 edénybe kerül. Eb­ben 7 celluloid oldat van s az 5 edény a gjrorsan párolgó oldószerre való te­kintettel célszerűen a 8 fedővel van ta­karva. 55 Az 5 edényben a lextilrétegeket a 9, a 10 és a 11 hengerek vezetik és te­relik, melyek az oldószert egyúttal mindkét oldalról erőcen benyomják az összeragasztandó rétegekbe. A kiviteli 60 példában pl. a 9 és a ll-es henger nyomja egyik oldalról, felülről, a 10-es henger a másik oldalról alulról az ol­datot a textilrétegek szálai közé.. Az 5 edényben ezenkívül • az la és 65 az lb textilrétegnek a szétválasztására, oly célból, hogy a ragasztóanyag job­ban kerüljön a két réleg közé, további 12 és 13 terelőhenger is lehet elren­dezve. A rajz szerinti kivitelnek az az 70 előnye, hogy felül az edényen csak egy bevezelőnyíiást kell alkalmaznunk aré-

Next

/
Thumbnails
Contents