130602. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet előkamrát tartalmazó betétnek és befecskendező fúvóklának égési erőgépben való rögzítésére

Megjelent 1942. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI <|iBDH? SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130602. szám V/d/2. osztály. — D. 5527. alapszám. SíerWeziet clőkamrát tartalmi/ó betétai'k és befecskendező fűvóikáiiak égési erőgépben való rögzítésére. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim. A bejelentés napja: 1942. évi február hó 7 — Németországi elsőbbsége: 1941. évi febrnár hó 8. A találmány szerkezei közös tengely men­tén elrendezett és belső elégésű erőgépük előkamra ját tartalmazó, belét és azzal kö­zös tengely mentén elrendezett befecsken-5 dezőfúvóka belső elégésű erőgépekben, kü­lönösen élőkamrás Diesel-motorokban valói rögzítésére. A találmány lényege abba.nl van, hogy az előkamrát magába fogadó betét és a befecskendező fúvóka átvető 10 anyával a gép tokjának furatában tengely­irányú elrendezésben vannak rögzítve, A. találmány egyik előnyös kiviteli alakjánál a betétet a befecskendező fúvóka tengely­irányú eltolódással szemben biztosítja és 15 az átvietőanya tengelyirányban a befecs­kendező fúvókára támaszkodik. A talál­mány oly kivitelben is megvalósíthatja^ amelynél a betét a befeciskezendő fúvókát hüvely alakban körülveszi.' 20 A találmány előnyösen alkalmazható oly befecskendező íúyóikáknál, amelyeknél a fú­yqkátest és a fúvókateslen oldalt elrende­zett, a tüzelőanyagot bevezető csatlakozó csonk egyet'en darabból vannak, mert a be-25 fecskendező fúvókának tengelyirányú elmoz­dulásokkal szemben átvetőanyával való biz­tosítása a befecskendező fúvókát tetszőle­ges helyzetben rögzíti, ellentétben az eddig ismert megoldásokkal, amelyeknél a fú-30 vókát a j*ép tokjában külön elrendezett és tengelyirányú elmozdulásokkal szemben biztosított betétbe csavarolták. Ezért a ' csatlakozói csonkot a fúvóka testén forgat­hatóan kellelt elrendezni és evégből külön közbenső tagot kellett alkalmazni. A ta- 35 lálmánnyal azt a további előnyt érjük cl, hogy egyetlen rögzítő eszközzel, nevezete­sen az átvetőanyával mind a befecsken­dező fúvóka, mind a betét is helyzetükben rögzíthetők, amivel a szerkezetet ós an- 40 nak szerelését is lényegesen leegyszerűsí­tettük. Ellenlétben azokkal a megoldások­kal, amelyeknél a befecskendező fúvóikat kjarima és kétoldalt elrendezett csavar közvetítésével rögzítetliék a gép tokján, 45 a találmánnyal azt a további előnyt érjük el, hogy a befecskendező fúvóka el nem ékelődhet, ami az ismert megoldásnál a két csavar különböző mértékű meghúzá­sakor előfordulhatott. A találmány sze- 50 rinti berendezésnél továbbá rövid befecs­kendező fúvókát alkalmazhatunk, mely a gép tokjából csak annyira nyúlik ki, amennyire ez a tüzelőanyag vezeték ének csatlakoztatásához szükséges. 55 A találmány egyik példakénti kiviteli alakját a rajzban metszetben tüntettük fel. —a— a gép tokja, például vízhűtéses belső elégésű erőgép hengerfeje. —b— az előkamra, mely hüvelyalakú —c— betét 60 belsejében van. A —c— betét alsó, végé­ben csavarmenettel ellátott további —d— betétet erősítettünk meg. A —d— betét a fóelégési tér felé nyilói és belső oldalán lépcsőzetesen kialakított —e— teret tar- 65 talmaz, mely az előkamra részét alkotja. Az előkamra —I—- nyíláson át torkollik a -fóelégési térbe.

Next

/
Thumbnails
Contents