130539. lajstromszámú szabadalom • Átalakítható létra

Magjelent 1942. évi december hé 15-én. . IÁ6T11 ÍI*ÁLYI SIABADALÜ1 BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130539. szám. X/a. osztály. — K—15178. alapszám. Átalakítható létra. Kocsányi János műhelyvezető és Pálmai Imre lakatosmester, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi április hó IS. Az eddigelé használatos létrák a mai embíajr! fokozott igényeit, gyakorlati szem­pontokba], nem tudják kielégíteni. A kör vetelmény tudniillik az, hogy tartósságuk 5 lehető legnagyobb biztosítása mellett, le­hetőleg kis helyet foglaljanak el, ami a korszerű lakások kisebb méretezése folyr tán, különösképen a városi ember háztar­tásában nagy jelentőségű és emellett iá lö létra mindenki által könnyen kezelhető, üzembiztos módon, minél több célra le­gyen felhasználható!. De a háztartások ke­retein túlmenőleg, az élet számos terüle­tén, pl. az ember foglalkozási körében is, 15 stb. nagy felhasználási Tehetőséget jelent az: olyan létra, mely az eddigiektől .elté­rően, úgyszólván pillanatok alatt a min­denkori követelmények szerint átalakít­hiátjó, szétszedhető, összeállítható, tehát 2o meglehetős általános fcthasználhatóságú. A mai létrák^ lényegileg, majdnem sem­miben sem térnek el gyarlói, ősi formájuk­tól ós általános hibájuk az, hogy pl. a ket­tős (dupla) létrák mindig fenn, a vasalá-25 soknál, ott mennek tönkre, ahol a feszítő erő jelentkezik. Ahol meg az "időelőtti pusz­tulás elkerülésére nagyobb súlyt fektetnek, ott a létrák e kényes részét úgy kell elké­szíteni, hogy a vasalás anyag1 - és munká-30 többletet, tehát ártöbblelet is jelent, nem szólva arról, hogy a vasalás a létra két szárának végleges összekapcsolásával jár, tehát a létra más célokra felhasználására nem is gondolhatunk. A találmány olyan átalakítható; létra, 35 mely a felsorolt hátrányokat teljes mér­tékben ' kiküszöböli, sőt ezen túlmenőleg szóleskörű felhasználási lehetőséget is biz­tosít. A találmány szerinti megoldásnál a létra szárnyainak (ágainak) összekötésére 40 szolgáló vasalás (pánt) úgy kapcsolja össze a létra végeit, hogy egyben faanyagának megóvását is biztosítja amellett, hogy a létrát egyes vagy kettős létra gyanánt is használhatjuk, minthogy la létra két moz- 45 dulatlal üzembiztos mó|don szétszedhető, illetve összeállítható. A találmány szerinti létrához tartozó . összekötőrudak és ezeken levő szorítók, továbbá — előnyösen összecsukható — 50 deszkalapok telszés. szerinti kombinációjá­val a létra, úgyszólván pillanatok alatt, dolgozó állvánnyá, ágynemű tartóvá, kerti lajsztallá, elárusító, sátorrá stb.' alakítható]' át, de mint egyszerű (egyes) vagy kettős 55 létra is használható anélkül, hogy feles­leges tehertöbblietet vinnénk magunkkal, miután az átalakításhoz szükséges részek külön le és felszerelhetők, tehát a létra mindennapi, közönséges felhasználását nem 60 gátolják, mert függetleníthetők a létrától. A találmány szerinti létra szerkezetét a mellékelt rajz ábrái, vázlatosan szem)­léltetik, mégpedig az I. ábra a létra felső részének oldalnéze- 65 lét, a II. ábrái a csuklópánt felülnézetét, a III. ábra a megerősítőpánt felülnézetét, a

Next

/
Thumbnails
Contents