130521. lajstromszámú szabadalom • Marókés faszeghegyek vágására és hozzávaló mórgéptengely

Megjelent 1942. évi itfecémber hé 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130521. szám. l/b. (VIII/c.) osztály. — B—14480. alapszám. Marókés faszeghegyek gyártására és hozzávaló tnarégjéjitepgiely. Berger Marcell gépészmérnök, Bnáajjesi. A bejelentés napja: 1939. évi május hó 8. A találmány Ö. cipésziparban haszná­latos faszegek hegyéinek készítésére való marókés és hozzávaló marógéptengely. E fasziegek négyzetkeresztmetszetű hasa-5 bocskák, hegyük pedig nógyzetaiapű gúla. E szegek falemezből úgy készülnek, hogy ia lemezbe két egymásra merőleges irányban párhuzamos ékhornyokat vágva készítik el a szeghegyeket, ,azután a lemezt feldara-10 bolják. Az ékhornyok marására fogazott vágóélekkel ellátott, a marógép tengelyé­re kicserélhetően szerelt, késiek haszná­latosak. Minthogy a falemezből maizandó szeghegyek egymástóli távolsága csak ke-15 véssél több 1 mm-nél, egyetlen kés al­kalmazása esetén e kés yágóiélét oly sűrű fogazással kellene ellátni, melynek köször rúlése nagyon körülményes és amely több­szöri utánköszörülésre alkalmatlan. Ezért 20 legalább két kést szerelnek a marógép ten­gelyére, mely kések vágóéleinek fogkőzie a szegyasbagság kétszerese, tehát a kések úgy szerelendők fel, hogy minden második ékhornyot az egyik kés fogai, a közbenső 25 ékhornyokat pedig a másik kés fogai vág­ják ki. Találmányom szerint a két kés egymásra fektetve és egymáshoz kapcsolva együtte­sen fogható be a marógép tengelyébe, 30 mely szerkezetnek az az előnye, bogy a késiek behelyezése, helyes beállítása és kö­szörülése végett való eltávolítása, vagy más méretű szegekre való áttérésnél kicseré­lése, gyorsan végezhető. A két kés vi-35 szonylagos beállítása e késeknek a gépbe való; behelyezése előtt végezhető el, mialatt a gépben más késpár dolgozhat. A kések kicserélésekor a marógép tengelyét nem kell a gépből kivenni. A csatolt rajz 1. ábráján a találmány 40 szerinti késpárnak egy kiviteli alakja, bal­oldalt metszetben ós jobboldali részleges nézetben, láthatói. A 2. ábra a marógép tengelyének keresztmetszete a beléje he* lyezett késpárral. A 3. ábra a két kés 45 fogainak vsizonylagos helyzetét feltüntető vázlatos nézet. , A két egymásra fektetett (a és b) kés hossz- és harántirányban elállítbatőan van egymáshoz kötve (1. ábra). E célból az (a) 50 kés hosszában tojásdad nyílások vannak elosztva, melyeken egy-egy, a (b) késbe csavarolt vagy másként beerősített, csa­varorsói hatol át, mely orsók szabad vé­geire csavarolt, a 2. ábrán e-vel jelzett, 55 csavaranyák szorítják egymáshoz a két kést. E csavaranyák meglazítása után az (a) kés a (b) késhez képest mind hossz*-, mind harántirányban elállítható, illetve a két kés a helyes viszonylagos helyi- 50 zetbe hözhatói, minek megtörténtével a szo­rító csavaranyák meghúzandók. A két kés hosszirányban úgy állítandó! be, hogy az egyik kés fogcsúcsainak vetületei (3. ábra) a másik kés (x) fogközeniek felező 65 vonalaiba essenek. A hosszirányú beállí­tás felesleegssé válik, ha a két kést a 3. ábrán feltüntetett fogeirendezéssel rög­zítve a (b) késbe a csavarorsókat befor

Next

/
Thumbnails
Contents