130505. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet a hátsó kocsijelzés megvilágítására aerodinamikus karosszériájú járműveknél

Megjelent 1942. évi december hó 1-én. -mát'í 3U'& %4 •-­MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAO SZABADALMI LEÍRÁS 130505 szám XX/ía/2. osztály. — R—8205. alapszám. Sziertaset la hátsó Kocsi jelzés megvilágítására «er »dinamikus karosszériájú járműveknél. Rínghoifer-Tatra-Werke A. G. cég, Prag-Smichov. A bejelentés napja: 1941. évi július hó 24. — Cseh-Morva Védnökségi elsőbbsége: 1940. évi július hó 29. Aerodinamikus karosszériáknál a ka­rosszéria hátsó fala ferdén lefelé haj­lik a jármű vízszintes hátsó éle felé és a kocsi rendszámát erre a ferde hát-5 só felületre festik illetve ezen a felüle­ten helyezik el. Ezen a ferde karosz­szériatelületen egy többé-kevésbbé ma­gas borda van a jármű hossztengelyé­ben ésí a számot valamint az állam jel­io zését a borda mindkét oldalán szokták alkalmazni. A szám és az államjelzés világítására javasolták már, hogy eb­ben a bordában egy kiszélesített ráön­tésben egy izzólámpa foglaljon helyet, 15 amely egyrészt a borda mindkét olda­lán a számra és az államjelzésre világít, másrészt pedig piros ablakocskán át mmt hátsó lámpa visszafelé is világít. Tapasztalat szerint ennek a megol-20 dásnak hátránya, hogy a karosszéria fal hátsó részének felemelésekor, ami pl. a motor szükséges megtekintésekor fordul elő ha a motor a karosszéria hátsó részében van, vagy pl. a cso­magok behelyezésekor vagy kivételekor, 25 ha a karosszéria hátsó tere ezt a célt szolgálja, a piros fény a felemelt fedé­len nem látható és ez a körülmény szerencsétlenséget idézhet elő. Ezért szívesebben alkalmaztak egy vagy két 30 önálló piros világítótestet a karosszé­riának azon hátsó részén, amely nem emelhető vagy hajtható fel, éspedig leghelyesebben a karosszériatest mind­két hátsó sarkában, miáltal még azt az előnyt is elérjük, hogy a jármű szé- 35 le&ségét a lámpák világosan jelzik. Ennél az elrendezésnél a hátsó rész fedélbordájának kiszélesített ráöntése elveszíti jelentőségét és a számnak, va­lamint az államjelzésnek a megvilágí- 40> tása a találmány értelmében úgy va­lósítható meg, hogy a borda mindkét oldalán a fél bordavastagságig mélye­déseket sajtolunk be, a mélyedések fel­ső szélén pedig mindegyik oldalon egy 45 ablakocskát alkalmazunk, amelyen át a borda belsejében elhelyezett izzó» lámpa fénye kisugárzik. A rajz a találmány szerinti világí­tás példaképeni kiviteli alakját mutat- só­ja. Az 1. ábra oldalnézet, á 2. ábra pedig a bordán át vett keresztmetszet. Az aerodinamikus karosszéria mo­toríedelén, vagypedig csomagtartójának fedelén alkalmazott 1 bordában a 2 55 mélyedéseket a borda vastagságának feléig, vagypedig fölfelé irányulva egy­más felé közeledőén sajtoljuk be úgy, amint az a 2. ábra szerinti metszetből látható. Ezeknek a mélyedéseknek fel- 6» ső végénél a borda mindkét oldialán egy-egy 3 ablakocska van, amelyek mö­gött a borda belsejében a 4 izzólám­pa nyer elhelyezést; utóbbi az előírá­soknak megfelelően a borda egyik ol- 65 dalán az 5 rendszámra és a borda másik oldalán az állam megjelölésére világít. Az izzólámpa ágyazása a bordában

Next

/
Thumbnails
Contents