130503. lajstromszámú szabadalom • Léghűtőszerkezet egysoros motorral ellátott farmotoros aerodinamikus járművekhez

Megjelent 1942. évi december hó í-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130503. szám. XX/a/2. osztály. — R—8192. alapszám. . Léghütőszerkezet egysoros motorral ellátott farmotoros, aerodinamikus jármüvekhez. Rínghoííer-Tatra-Werke A. G. cég, Prag-Smichov* A bejelentés napja: 1941. évi július hó 19. — Cseh-Morva Védnökségi elsőbbsége: 1940. évi július hó 27. Farmotoros aerodinamikus járműveknél a legfontosabb íeladat a hűtőlevegő le­hető legnagyobb mennyiségének a motor­hoz vezetése. Eddigelé leginkább bevált a' 5 hűtőlevegő számára valói bevezető nyílá­soknak a motortér előtti elrendezése, és­pedig előnyösen a tulaj douk ép eni karosz­széria és a motortér fedele között. Ez az elrendezés azonban nehézségekkel jár, ha 10 a jármű hajtására egysoros motort hasz­nálunk, melynél a motorhengerek arány­lag magasak és így ez a motor a motor­fedél aerodinamikai kialakításánál csak igen nehezen helyezhető el. Ennélfogva 15 már 'ajánlották az aerodinamikus hátsó fedőn külön üreges kiugrás alkalmazását, melynek terében a moloi-hengerek helye­sen vannak elrendezve. A találmány a motorfedő ilyen szerke-20 zeténél a levegő hozzá vezetésére vonat­kozik és ezt a hozzávezetést úgy oldja, meg, hogy a hossztengely irányában ha­ladói üreges fed okiugrás a menetirány felé, zsehszerűen kiszélesedik és ez a zseb a 25 karosszéria fedele fölött áramló: légáramot felfogja. A találmányt a csatolt rajz vázlatosan ábrázolja. Az 1. ábra motorfedő oldalnézete és 30 a 2. ábra annak hátulnézete. Mint a rajzból látható, az 1 fedőn üre­ges 2 kiugrás van, melynek1 belsejében le­csiappantott fedőnél az egysoros motor hengerei fekszenek. Ez a 2 kiugrás a me­netirány felé nyitott 3 zsebbé szélesedik, 35 amely a motortérbe torkollik, úgyhogy a 3 zseb által fölfogott levegő szabadon a motorfujtatéihoz vagy a motorfujtat­tókhoz juthat és a levegő a szokásos mó­don a licngerekre áramlik. A fölmelege- 40 dett levegő a 4 nyílásokon át eltávozik, amely -nyílások, a fedő üreges 2 kiugrásá­nak oldalfalain vannak. Ennek a szerkezetnek ezenkívül még az az előine, hogy a levegőt bevezető 3 zseb 45 mögött menet közben éppen a '2 kiugrás oldalfalain nyomáscsökkenés keletkezik, amely a megmelegedett levegő elszívását az ezen falakban levő 4 basítéknyíláso­kon át hathatósan előmozdítja. 50 Szabadalmi igénypont: Léghűlőszerkezet egysoros motorok szá­mára aerodinamikus karosszériájú far­motoros Járműveknél, melyeknél a mo­tortér hátsó fedele, a motorhengereket 55 tartalmazó üreges kiugrással van ellátva, amely a fölmelegedett levegő elvezetét­sére való, azzal jellemezve, hogy a mo­torfedő üreges (2) kiugrása a fedő mellső részén a menetirány felé nyitott (3) 00 zsebbé van kiszélesítve, amely a motor­térbe torkollik és a hűtőlevegőt a mo­torhoz vezeti. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr, ladoméri SZMEBTNIK ISTVÁN m. ku\ szabadalmi bíró. „JÖVŐ" Nypmdaszövetkezet, Budapest, IX.., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278. Fel. vez.: Demn'én Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents