130500. lajstromszámú szabadalom • Támasztólábas fegyvertalp, különösen géppuskákhoz

eient 1942. évi december hó i-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130S00. szám. XlX/b. osztály. — R—8093. alapszám. Támaszlólábas íegyvertalp, különösen géppuskákhoz. Rheinmetall-Borsig Aktiengesellschaft cég, Berlin. A bejelentés napja: 1941. évi március hő 24. Géppuskák támaisz!íó;lábas talpánál a talpfejet stabilis hárompontos megtámasz­tás végett egy hátsói ós két elülső láb,, vagypedig fordítva, két hátsó és egy 5 elülső támasz hordja. A találmány szerint a támasz tó alap ki­terjesztésére ós így a stabilitás növelésére ilyenféle talpaknál négylábas támasztást alkalmazunk. Ekkor a talpnak a szilárd 10 álláshoz bármely terepen szükséges há­rompontos megtámasztását az teszi lehe­tővé, hogy az egymással esetleg mereven összekötött két elülső láb a hátsó: lábakkal esetleg mereven összekötött talp hossz-15 tengelye körül harántirányban kilengethe­tő. Ilymóidon mind a négy támasztóyégí felfekvése egyenetlen terepen is biztosítva vian. A talpfej vízszintezésére, valamint a tüzelőmagasság változtatására a lábak vál-20 toztathatói helyzetűek és kihúzhatók le­hetnek. A mellékelt rajz a találmány szerinti négylábas fegyvertalp egyik kiviteli alak­ját, a talpfej hárompontos ágyazásával, 25 példaképen, vázlatosan tünteti fel. Az 1. ábra oldalnézet. A 2. ábra felülnézet. Az 1 talpfejjel, mely pl- a 2 oldalirány­zó koszorú mentén kilengéthető fegyver­tartót hordja, a két darab 3 hátsó láb me­reven kapcsolatos. Az 1 talpfej elől a víz- 30 szintes 4 tengelyt hordja, mely a tüzelés irányában fekszik és amely körül a merev kétliábként kialakított 5 elülső lábak len­gethetők. A talpat a négy láb széles alap­felületen támasztja meg, ami a stabilitást 35 még a legszélső oldalirányzott helyzetek­ben is biztosítja. Az elülső ás a hátsó támasztólábak is­mert módon kihúzhatók, hogy a tüzelő­magasság változtathatój ós a talp az egye- 40 netten terephez hozzáigazítható! legyen; ezenkívül az elülső 5 kétláby miként a pus­kák isniert villás támaszai, esetleg ter­peszthető is lehet. Módunkban áü továbbá a kétláb egyes 5 lábait, a 4 tengely hor- 45 dására való közös 6 nyakcsapágyon, a 4 tengelyhez képiest harántfekvésű vízszintes csapok körül állíthatóján elrendezni. Szabadalmi igénypont: Támasztólábas fegyvertalp, különösen gép- 50 puskákhoz, azzal jellemezve, hogy két támasztól áb-párja, nevezetesen elülső (5) és hátsói (3) lábpárja van, melyek az (1) talpfej hárompontos megtámasztására (4) hossztengely körül, egymáshoz képest, 55 harántirányban Jülengethetők. 1 rajzlap melléklettel. tfeíéíÖS kiadó: dr. íadoineri SZMÉ&TNÍk ÍÖTVÁN id. kir. szabadalmi bíró. ;iíTÖVÖ" Nyomdasíövetkeiíat, Budat>est, IX., Erkel-u. 17. Tel.; 182-278. Fel. ve«.: Demjén Ferene

Next

/
Thumbnails
Contents