130484. lajstromszámú szabadalom • Kicserélhető lábbeli-sarokrész

Megjeleni 1942. évi december hó i-éri. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130484. szám. I/b. osztály. — B—15278. alapszám. Kicserélhető lábbcli^sarokrész. ßartek János cipészsegéd és Bodnár Béla cipész­mester, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi november hó 29. A találmány könnyen kicserélhető láb­beli-sarokrész. Tudvalevő, hogy a lábbbeli sarkok meglehetősen nagymérvű és arány­lag gyors kopásnak vannak alávetve és 5 hogy a kopott sarok nemcsak a járásra kedvezőtlen, hanem. a letszetőség rová­sára is megy. Ezért javasoltak már kicse­rélhető sarkokat, illetve levehető alsó sa­rokborít ásókat, mely utóbbiak azonban a 10 sarok egész alapterületeié terjedtek ki. Ez­zel szemben a találmány abból a felismerés­ből indul ki, hogy számbajövő nagyobb mérvű kopásnak csak a sarok hátsó, alsó: részlete van alávetve és így elegendő, ha 15 csak az utóbbi részletnek könnyű kicse­rélhetőségéről gondoskodunk. Alkalmaztak ugyan már eddigelé is, különösen fémből készült, olyan darabokat, melyek a lábbeli­saroknak szintén csak hátsó,, alsó rész-20 leiét alkották, de ezek a sarok többi részé­vel, merev kötőelemekkel, úgy voltak egye­sítve, hogy azokat oly mérvű kopás után, mely a kicserélést szükségessé vagy kí­vánatossá tette, csak aránylag körülménye-25 sen, nevezetesen csak műhelyben lehetett levenni és új darabbal pótolni. Ezzel szemben a találmány az elkopott darabnak aránylag 'könnyű és gyors, tehát bárki ré­széről házilag is foganatosítható kicseré-30 lését teszi lehetővé. Ezt úgy érjük el, hogy a lábbeli saroknak hátsó, alsó részét al­kotó sarokrészietet a sarok többi részével könnyen oldható, de azt használat közben mégis minden irányban rögzítő rugalmas 35 kapcsolat közvetítésével kötjük össze. A találmány egyik célszerű változata sze­rint a szóbanforgó sarokrészietet két da­rabból készítjük, melyeknek egyikét a sa­rok többi részével mereven, maradandóan kötjük össze, a masikat pedig az előbbivel 40 aránylag könnyen oldható kapcsolatba hoz­zuk. A két darab előnyösen egymásra fek­vő ferdefelületek mentén érintkezik, kü­lönösen fecskefarkaiakii horony módjára, úgy kapcsolódik egymással, hogy az old- 45 ható darab hátulról előre tartó, a lábbeli hosszirányával párhuzamos irányban tol­ható a helyéne, amikoris annak leesését vagyis függélyes irányú eltolódását ma­guk az egymásra fekvő ferde felületek mieg- 50 gátolják; azt pedig, hogy az oldható da­rabnak vízszintes, halrafelé irányuló elto­lódással való felszabadulása se következ­hessek be, úgy akadályozzuk meg, hogy a két darab egyikén oly rugalmas szervet, 55 pl. lemezrúgót erősítünk meg, mely a má­sik darabon létesítteti nyugaszba csappan, mihelyt a két darabot egymásbatoljuk. A rugalmas szerv ebből a helyzetből szükség esetén, vagyis ha az oldható darab ki- 60 cserélendő, az alább leírt egyszerű mó­don, pl. bármily rendelkezésre álló ru­dacskával vagy szeggel felszabadítható. Ek­kor az oldható darab könnyen és nyomban leválik ós azonnal új darabbal, az utób- 65 binak egyetlen kézmozdulattal való rátolá­sával p ótolható. A rajzon a találmány példaképeni meg­oldási alakja látható. Az'l. ábra a találmány, szerinti siarok- 7o

Next

/
Thumbnails
Contents