130483. lajstromszámú szabadalom • Mélyrehatoló, szőrlágyító, bőrpuhító és tőrtáplálógyorsborotváló készítmény és eljárás annak előállítására

2 i:M(48X ten filmszerű védőréteget képeznek, anél­kül, hogy a kés mechanikai munkáját za­varnák, vagy a kés élét legcsekélyebb mér­tékben csorbítanák. 5 Fentvázolt filmszerű bevonatot alkotó kolloidálisan elosztott alkatrészek között fontos szerepük van az egyidejűleg ada­golt vérzésgátló ós dezinficiens szereknek, melyek lehetnek poralakú, vagy folyékony 10 halmazállapotúak, de, amelyek legcseké­lyebb mértékben sem bőrizgató hatásúak és a borotválkozásnál gyakori szőrtüsző­gyullad ásókat, vagy gombás fertőzéseket kizárják. 15 Az ilymódon előállított és teljesen új összetételű borolválkozószer tökéletesen kiküszöböli a legérzékenyebb bőrfelület­nél is a borotválkozás alatti kellemetlen érzéseket, 'borotválkozás utáni mellókha-20 tásokat, égés ós viszketés érzetet, gyakori kivérzéseket ós fertőzéseket. A találmány szerinti borotválkozó ké­szítmény élőállítási módja a következő: A célszerűen megválasztott lágy vagy 25 szilárd zsírsavból 3—6°/o kálilúggal, vagy 5—8% hamuzsírral zsírsavas kálivegyüle­tet állítunk elő: , mely részben mint valódi kálisó, részben mint kálium tartalmú kol­loid viselkedik. Ez a kettős tulajdonságj 30 teszi lehetővé a már jelzett zsiradékok; vagy viaszfélék emulzió formájában tör­ténő adagolását, illetve rögzítését; az elői­állított vegyület dacára az el nem szappia­nosítható részek jelenlétének, az eredeti 35 káliszerű vegyület összes kémiai és fizi­kai állandóit mutatja. Az előállított kálivegyülethez olvasztási útján hozzáadagolunk a választott zsírsav természetének megfelelően annyi el nem 40 szappanosítható növényi, állati, vagy ás­ványi, folyékony vagy szilárdított zsira­dékot, vagy viaszféleséget, mely az alap-Vegyület vázolt összes tulajdonságait még mutatja. 45 Aszerint, hogy a borotválkozó készít­mény habzó, vagy nem habzó tulajdon­ságokat mutasson ós a fenti vegyület mély­reható és rendkívül gyors hatását bizto­sítsuk, a megfelelő mennyiségű folyé-50 kony, pasztaszerű, vagy poralakű zsíral­koholszulfonátot adagolunk, halmazállapo­tuknak megfelelően hideg, vagy meleg úton. A hideg vagy meleg úton fenti módon 5S készített masszába annyi poralakú és víz­ben oldhatatlan anyagot viszünk be, hogy egyrészt a bőrön keletkező filmszerű be­vonatot biztosítsuk, másrészt az egész ve­gyület konzisztenciáját önthető, formáz­ható, vagy préselhető halmazállapotba 60 hozhassuk. E poralakú alkatrészek bevi­tele történhet keveréssel, hengerléssel, dör­zsöléssel, vagy más olyan alkalmas me­chanikai megmunkálással, amely a por­anyagok kolloidális elosztását biztosítja. 65 Amennyiben a vérzésgátló ós dezinfi­ciáló alkatrészek poralakúak, vagy paszta­halmazállapotúak, azok bevitele az egyéb poralakű alkatrésszel egyidejűleg fent leírt módon történik: ha folyékony halmaz- 70 állapotú dezinficiensek beviteléről van szó, úgy a dezinficiens hozzáadagolása hideg vagy meleg úton, a poranyagokkal elő­zetesen egyenletesen elkeverve történik. 75 Végül tetszés szerint illatosítva, esetleg festve, öntéssel vagy préseléssel kívánt hal­mazállapotra formázzuk. A találmány sze­rinti eljárás segélyével kemény, tömb, rúd, vagy kockaalakú vázolt tulajdonságú bo­rotválkozószer előállítható a következő 80 módon: 1000 g növényi, vagy állati zsírsavat fel­melegítünk és lassan, egyenletes sugár­ban, 50 g kálilúgot (38 Bé°) adagolunk hozzá. 85 Ha az egész tömeg egyenletes lett, előző­leg megolvasztott, ; 50 g ozokeritet, 25 g méhviaszt, 25 g viszkózus vazelint és 9S 25 g lanolint v. növényi lanolin-pótszert, esetleg polimerizált növényi olajat, végül 25 g parafin olajat keverünk hozzá. Az így nyert keverék hőfokát körülbelül 80 C°-on tartjuk és beleolvasztunk, 95 150 g zsíralkoholszulfoiiátot, majd an­nak egyenletes el keverése után beled ör­zsölünk, 1500 g kalcium karbonát praecipitátu­mo.t ós 100 50 g dermatol port, gondosan ügyelvén arra, hogy a tömeget mindaddig olya( n hőfokon tartsuk, míg a poralakú alkat­rész teljesen egyenletes elosztása lehetővé válik, melynek megtörténte után a kész 105 végterméket formába öntjük, vagy présel­jük. Fenti példát anélkül ismertetjük, hogy azt az abban említett anyagokra vagy súlyarányokra korlátoznánk. no

Next

/
Thumbnails
Contents