130483. lajstromszámú szabadalom • Mélyrehatoló, szőrlágyító, bőrpuhító és tőrtáplálógyorsborotváló készítmény és eljárás annak előállítására

Megjelent 1942. évi december hó 1-én. MA6TAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130183. szám. XI/©. (Hl/a.) osztály. — W—7193. alapszám. Mélyrehatoló, szőrlágyító, bőrpuhítói és bőrtápláló gyorsborotváló készítmény ésd eijárás lannak előállítására. Waldmann István Lajos gyógyszerész, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi augusztus hó 4. Az eddig ismert és forgalomban levq borotváló készítmények, akár rúd- vagy kockaformájú szilárd szappanok, akár hab­zó vagy nem habzó krémek használata 5 azon alapul, hogy ezeknek a káli, vagy káli-nátron szappanoknak vagy krémek­nek habjával a borotválandó bőrfelüle let hosszabb-rövidebb ideig bedörzsöljük. A •borotválkozáshoz szükséges, szőrlágyítás tu-10 lajdonképen nem e szappanok vagy kré­mek vegyi összetételének folyománya, ha­nem laz általuk adott habbal lekötött víz­mennyiség, illetőleg a megfelelő habsűrű­ség eléréséhez szükséges időtartam alatt 15 történő mechanikai dörzsölőművelet kö­vetkezménye. A szilárd vagy krétnszerű szappanok még az esetben is, ha el nem szappanosított zsiradékokat, vagy zsírsa­vakat tartalmaznak, vízzel való érintkezés 2o folytán, tehát a habképződésnél is alkali­kus (lúgos) vegyhatásl mutatnak. A hab­nak a bőrön való képzésénél ecsettel, vagy kézzel mechanikai munkát kell kifejteni, mely ha kézzel történik nem higiénikus, 25 easettel pedig a dörzshatás többé-kevésbibó enyhe bőrérzékenységet vált ki, mely kü­lönféle bőrgyulladásoknak vagy bőrinfek­cióknak lehet alapja. Lényeges azonban az a körülmény, hogy • tulajdonképen nem 30 is iszőrlágyításriál, hanem a felhámréteg részbeni puhításáróJ van szó a szappano­zasnál. A találmány olyan, teljesen új összeté­telű, szőr- és bőrlágyító, egyben bőrtáp-35 láló, gyulladásgátló, semleges vegybatású, és a szőrtüszőig hatoló, de :a bőr felületét egyidejűleg filmszerű védőréteggel bevonó készítmény, amely hivatva van mind ,a. laikus (önborotyálkozó) mind az iparűző szakemberek számára a borotválkozást, 40 illetve borotválást teljes egészében cólsze­rűsíteni, kellemetlen vagy káros mellék-, hatásaitól mentesíteni és a borotválkozás; időtartamát lényegesen megrövidíteni. Találmány szerinti készítmények vegyi 45 összetételének alapja lágy, vagy. szilárd, állati vagy növényi zsírsavak káliumve,­gyületei, amelyek csupán annyi szjabadi káliumhidroxidot, vagy karbonátot tartal­maznak, hogy vizes oldataik sem adnak 50 lúgos reakciót, de mégis képesek, hogy, bőrrokon, neutrális el-, vagy el nem szap­panosítható zsiradékokat, vagy viaszféite­ségebet tartósan emuigált állapotban rög­zítsenek, anélkül, hogy szappanszerű ha- 55 tásukat elvesztenék. Az ilymódon előállí­tóit alap alkalmas a habzó hatást fokozó; és a puhítóanyag mélyrevitelének bizton sítását szolgáló por-, paszta, vagy folyé­kony halmazállapotú zsíralkoholszulfónár 60 tok felvételére, melyek a habképződós na­gyobb mechanikai művelet nélküli elő­idézését ós a borotválkozás időtartjamá­nak rendkívüli meggyorsítását szolgálják. A találmány szerinti borotválkozó anyag 65 fentvázolt összes rendkívüli tulajdonságai­nak felfokozását és biztosítását jelentik a készítményekbe ágyazott, vízben oldhatat­lan, de egészen finom kolloid eloszlásban jelenlevő poranyagok, melyek a bőrfelüle- 70

Next

/
Thumbnails
Contents