130458. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gőznek orvosi sterilizálási célokra való felhasználására

Megjelent 1942. évi december hó i-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^SE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130458. szám VH/e. osztály. — L—8185. alapszám. Eljárás és berendezés gőznek orvosi sterilizálási célokrfa vialó felhasználására. Lauten schläger Franz gyáros, ßerlin-Nikolassee. A bejelentés napja: 1940. évi augusztus hó 3. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi július hó 16. Pótszabadalom a 127825 lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A törzsszabadalom tárgya eljárás gőz­nek orvosi sterilizálási célokra való fel­használására, melynél a gőzt először közvetlenül a sterilizálandó anyagot fei 5 vevő sterilizálótartályba vezetjük és az csak a sterilizálótartályból való kilépés után jut a sterilizálókamrába. Az eljá­rás megvalósítására a törzsszabadialom­ban ismertelett berendezésnél a sterili-10 zálókamrába n3'úló gőzbevezető (pl. fémlömlő) a sterilizálótartállyal gőz­mentesen köthető össze. Behaló kísérletek azt mulatták, hogy a sterilizáló eljárás kifogástalan niegva-15 lósítására ilyen gőzmentes kapcsolatra nincs is szükség. Ennek megfelelően a találmány szerint a gőzt a steril;izáló­kamrán belül a sterilizálótartályhoz tel­jesen vagy részben szabad gőzsugár 20 alakjában vezetjük, mely injektorszerű­en a sterilizálótartály nyílása felé irá­nyul. Kísérletek azt mutatták, hogy ez. zel az eljárással a gőz a sterilizálótar­tályban, illetőleg a sterilizálandó anyag-25 ban levő levegőt igen gyorsan kiszorítja és a sterilizálótartály minden pontján néhány perc ulán a sterilizáláshoz szük­séges hőmérséklet (pl. 120 C°) áll be. A mellékelt rajz az új eljárás meg-30 valósítására alkalmas berendezés pél­daképem foganatosítási alakjait mu­tatja. Az 1. ábra sterilizálóberendezés függő­leges metszete, a 2. ábra némileg más kivitel ugyan-35 csak függőleges metszete. A rajzon (1) a gőzmentes és nyomás­álló sterilizálókamra, (2) a benne el­helyezett sterilizálótartály, (3) a gőz­bevezető, (4) elzárószelep, (5) légelvá- 40 laszlóként működő, a sterilizálókamrá­val összekötött tartály és (6) légtelenítő és vízlebocsátó szelep. Az' 1. ábrán feltüntetett megoldásnál a gőzt a (3) vezeték a függőleges (7) 45 csonkba áramoltatja, mely az (1) ste­rilizálókamrába hatol. Az elrendezés emellett olyan, hogy ez a csonk a (2) sterilizálótartály (8) belépőnyílása felé irányul. A (7) csonk a (8) nyílástól 50 kisebb vagy nagyobb távolságban le­het. Gőztömítő kapcsolat azonban sem­mi esetre sincs a (7) csonk és a (2) sterilizálótartály között. A (4) gőzbebo­csáíő szelep nyílásakor tehát a (7) 55 csonkon át többé vagy kevésbbé sza­bad gőzsugár lép az (1) sterilizálókam­rába. Mivel már most ez a gőzsugár a (2) sterilizálótartály (8) nyílása felé irányul, a gőz főrésze injektorszerűen, 60 nyomással a slerilizálótartályba hatol. A behatoló gőz a kötszerek, fehérnemű, törülközők és máseffélék alkotta sterili­zálandó anyagon gyorsan áthatol és ezekből a levegőt kiszorítja, mely a (2) 65 sterilizálótartálynak (9) lyukakkal ellá­tott fenekén kilép és a (10) csőcsonkon át az (5) légelválasztóbá jut. Ha a (4) szelepen át a (2) sterilizálótartályba, il-

Next

/
Thumbnails
Contents