130428. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés modulált nagyfrekvenciájú energia vételére

Megjelent 1942. évi december hé 1-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130428. szám. VIÍ/j. osztály. — L—8466. alapszám. Kapcsolási lelrendtoés modulált nagyfrekvenciájú energia vételére. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja: 1941. évi július hő 26. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi július hó 31. 10 15 20 * 25 A frekvenciamoduláció alkalmazása a, nagyfrekvenciájú villamos hullámokkal va­ló hírátvitelre avval az előnnyel jár, hogy a hasznos energiára felülhelyeződő zavarok a modulált frekvenciájú hullámban ampli­túdóváltozások alakjában jelentkeznek és ezeket a ve\ ők észülékben elhelyezett ampli­túdókorlátozó szervekkel ki lehet küszö­bölni. A frekvenciamoduláció billentyű­zött jeleli, kóprácsozatot alkotó' áramlökó­sek ós nagyfrekvenciájú vagy hangfreKven­ciájú rezgéskeverékek lefolyását tükrözheti vissza. A hordozóhullámnak billentyűzés­sel való ismétlődő megszakítását is frek­venciamodulációnak lehet tekinteni, mí­mel lett az egyes jelekhez tartozó frekven­ciaváltozás egyenlő magával a hordozó­frekvenciával. Hogy ily billentyűzött lökések a vevő­készülékben hallhatóvá váljanak s hogy vélük kapcsolatban is ki lehessen használ­ni a zíavar mentesítés előbb említett le­hetőségét, a találmány értelmében a vett adóhullámot az áttevósi elv szerint ke­verjük a vevőoldalon létesített oly váltó­feszültséggel, lamelynek frekvenciáját hang­frekvenciásán változtatjuk, mikoris a köz­benső frekvenciás erősítőben rendes modu­lált frekvenciájú hullámsorok keletkeznek, amelyeket közönséges módon, amplitúdó-' korlátozássá] mentesíthetünk zavaró felül­helyez ődésektől és frekvenciádéin odulátor­ban hangfrekvenciás váltófeszültséggé vál­toztathatunk. A rezgóskteltőfrekvencia vál-35 toztatá&ának legelőnyösebb mórtéke a kör 30 vetkező fejtegetésekből adódik, amelyek' a találmánynak egy további előnyös alkal­mazási módjával foglalkoznak: A modulált frekvenciájú váltófeszültség modulációjának fokát — tehát a fent ©m- 40 lített, a vevőoldalon létesítettél is — a frekvenciaiökiet szabja meg, azaz az adói­nak a modulátiótól okozott legnagyobb' ás legkisebb pillanatnyi frekvenciája kö­zötti különbség. A vevő hangölÓköremek 45 illetőleg nagy- és közbenső frekvenciás! erősítőfokozatainak áteresztési szélessége a frekvencialökethez igazodik. A frekvencia­löket szabja meg továbbá a frekvenciádé­modulátor ama berendezésének torzítás- 50 tói mentes vezérlési körzetét^ amely ia; frekvenciaváltozásokat a frekvencialökettel arányos amplitúdó változásokká alakítja át, vagyis ennek a torzítástól mentes vezérlési körzetnek nem szabad kisebbnek lennie 55 a frekvencialöketnél. A vételi viszonyod akkor a legjobbak, ha a nagyfrekvencia, és a közbenső frekvenciás erősítő sávszé­lessége valamint a frekvenciamodulátori torzítástól mentes vezérlési körzete a leg- 50 jobban hozzá van szabva a vett hullám frekvencialöketéhez, azaz ha a sávszéles­ség a lehető legnagyobb hangolási élesség elérése végett nem szélesebb a kelleténél s a frekvenciamodulátor torzítástól men- 65 les vezérlési körzete sem lényegesen na~ gyobß a szükséges mértéknél, mert külön­ben csökken a demodulator ban adódó mo. dulációs feszültség, mint a csatolt rajz 1. ábrájából kitűnik. A dF frekvenciái ökiet 79 m

Next

/
Thumbnails
Contents